Get Adobe Flash player

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

ปฏิทินกิจกรรม2021

ยุวธรรมทูต BKK : แผนกสนับสนุนฯ

PMG BKK : แผนกสนับสนุนฯ

IRD & Ecum

ird bkk

แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่

   40. chris   

คริสต์ศาสนา (อังกฤษ : Christianity) เป็นศาสนาแห่งความรัก เพราะพระเจ้าทรงรักมนุษย์ ทรงรักประชากรของพระองค์ ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่นับถือศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียว เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก และทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงมนุษย์ เมื่อ 6,000 ปีก่อน พระเจ้าคือพระยาห์เวห์ (นิกายโรมันคาทอลิก, นิกายออร์โธดอกซ์) หรือ พระยะโฮวา (นิกายโปรเตสแตนต์) มีพระเยชูคริสต์เป็นศาสดา คริสต์ศาสนาเชื่อในพระเจ้าหนึ่งเดียวซึ่งดำรงใน

สามพระบุคคล ในพระลักษณะ "ตรีเอกภาพ" หรือ "ตรีเอกานุภาพ" (Trnity) คือ พระบิดา, พระบุตร และพระจิต (พระวิญญาณบริสุทธิ์) มีพระคัมภีร์คือพระคริสตธรรมคัมภีร์ หรือ คัมภีร์ไบเบิล (The Bible)

          ศาสนาคริสต์มีผู้นับถือทั้งหมดประมาณ 2,500 ล้านคน ถือว่าเป็นศาสนาที่มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุดในโลกศาสนาคริสต์มีรากฐานมาจากศาสนายูดาย(หรือศาสนายิว) โดยมีเนื้อหาและความเชื่อบางส่วนเหมือนกัน โดยเฉพาะคัมภีไบเบิลฮีบรู ที่คริสตศาสนิกชนรู้จักในชื่อ พันธสัญญาเดิม (The Old Testament) โดยพระคริสตธรรมคัมภีร์ 5 เล่มแรก

จากทั้งหมด 46 เล่มในภาคพันธสัญญาเดิม ที่เรียกว่า เบญจบรรณ/ปัญจบรรพ (Pentateuch) ได้รับการนับถือเป็นพระคัมภีร์ของศาสนายูดาย และศาสนาอิสลามด้วยเช่นกัน ในพันธสัญญาเดิมหลายตอนได้พยากรณ์ถึงพระเมสสิยาห์ (Messiah) ที่ชาวคริสต์เชื่อว่า คือ พระเยซู เช่น หนังสือประกาศกอิสยาห์ บทที่ 53 เป็นต้น

          คริสตชนมีความเชื่อว่า พระเยชูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์

จากหญิงสาวพรหมจารี โดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากความบาป โดยการสิ้นพระชนม์ที่กางเขน และทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายในสามวันหลังจากนั้นเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา ผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์จะได้รับการอภัยบาป และจะเข้าสู่การพิพากษาในวันสุดท้ายเหมือนทุกคน แต่จะรอดพ้นจากการถูกพิพากษาให้ตกนรก เพื่อรับบำเหน็จรางวัลแทนในวันสิ้นโลก และได้เข้าสู่พระราชัยสวรรค์ แต่ถ้าผู้ใดไม่เชื่อจะถูกปรับโทษหลังความตาย

 

นิกายของคริสต์ศาสนา

          มนุษย์ได้แบ่งศาสนาคริสต์ให้เป็นนิกายต่างๆ ซึ่งแปรไปตามพื้นที่ วัฒนธรรม และความคิดของตน นิกายที่สำคัญมี 3 นิกายคือ

* นิกายโรมันคาทอลิก  แปลว่าสากล เป็นนิกายดั้งเดิมที่ยึดมั่นในหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ เคารพพระนางมารีย์และนักบุญต่างๆ ภายในวัดของนิกายนี้จะมีรูปเคารพพระเยซูคริสต์ พระแม่มารีย์ และนักบุญต่างๆ มีศูนย์กลางอยู่ที่นครรัฐวาติกัน มีพระสันตะปาปาเป็นประมุข โดยสืบทอดมาตั้งแต่สมัยอัครสาวกกลุ่มแรก โดยถือว่า นักบุญเปโตร หรือ นักบุญปีเตอร์ คือพระสันตะปาปาพระองค์แรก ซึ่งได้รับการยินยอมจากพระเจ้าให้ปกครองศาสนจักรทั้งมวล และสืบทอดมาถึงพระสันตะปาปาฟรังซิส องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่ 266 คาทอลิกนั้นจะมีนักบวช ที่เรียกว่า บาดหลวง และซิสเตอร์ (นักบวชหญิง) ชาวไทยจะเรียกผู้นับถือนิกายนี้ว่า "คริสตัง" ตามเสียงอ่านนิกายนี้ ประมาณ 1,000 ล้านคน นิกายนี้ถือว่าบาดหลวงเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้าและมนุษย์ (ผู้แทนของพระเจ้าในโลกนี้)

* นิกายออร์โธดอกซ์  แปลว่าถูกต้อง นับถือในประเทศฝั่งยุโรปตะวันออก เช่น รัสเซีย โดยแยกตัวออกจากพระศาสนจักรของกษัตริย์แห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล เนื่องจากไม่ต้องการอยู่ใต้อำนาจขององค์พระสันตะปาปา ซึ่งมีอำนาจสูงกว่ากษัตริย์ (คือมีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนกษัตริย์ได้) ในสมัยนั้น ข้อความเชื่อของนิกายออร์โธดอกซ์เหมือนกับข้อความเชื่อของนิกายโรมันคาทอลิกมีพระอัยกาเป็นประมุข นิกายออร์โธดอกซ์ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระศาสนจักรตะวันออกมีผู้นับถือรวมกันประมาณ 500 ล้านคน

* นิกายโปรเตสแตนต์  แยกตัวมาจากนิกายโรมันคาทอลิกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นนิกายที่ถือว่าศรัทธาของแต่ละคนที่มีต่อพระเจ้าสำคัญกว่าพิธีกรรม นิกายนี้ยังแตกย่อยออกเป็นหลายร้อยนิกาย เนื่องจากมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับพระคัมภีร์ และการปฏิบัติในพิธีกรรม นิกายนี้ไม่มีนักบวช เพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยมิต้องอาศัยบาดหลวง และถือว่าพระเยซูได้ทรงไถ่บาปแก่ศาสนิกทุกคนไปเมื่อถูกตรึงกางเขนแล้ว นิกายนี้มีเพียงไม้กางเขนเป็นเครื่องหมายแห่งศาสนาเท่านั้น มีผู้นับถือรวมกัน ทุกนิกายย่อยประมาณ 500 ล้านคน ชาวไทยจะเรียกผู้นับถือนิกายนี้ว่า "คริสเตียน" ตามกลุ่มมิชชันนารีอเมริกัน ในประเทศไทยมีผู้นับถือนิกายนี้ 4 นิกายย่อย

          สำหรับในประเทศไทย ศาสนาคริสต์ได้เข้ามาเมื่อปี พ.ศ.2052 คือเข้ามาพร้อมกับมิชชันนารีในสมัยอยุธยา โดยบาดหลวงคนแรกชื่อบาดหลวงพอลมิชชันนารีที่เป็นที่รู้จักคือ หมอบรัดเลย์ ผู้นำแท่นพิมพ์เข้ามาในประเทศไทยคนแรก หมอแมคคอมิค ผู้อุทิศตัวแก่ประชาชนในเมืองเชียงใหม่ และตั้งโรงพยาบาลแมคคอมิคในเมืองเชียงใหม่ ในปัจจุบันคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในไทยทั้งหมดมีจำนวนสมาชิกรวมกันประมาณ 100,000 คน รวมกับคาทอลิกประมาณ 300,000 คน มีคริสจักรต่างๆ เช่น คริสตจักรใจสมาน, คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ, คริสตจักรร่มเย็น, คริสตจักรสืบสัมพันธวงศ์, คริสตจักรน้ำพระทัย, คริสตจักรสะพานเหลือง, คริสตจักรไมตรีจิต, คริสจักรเทียนสั่ง, คริสตจักรอิมมานูแอล, คริสตจักรพระพร เป็นต้น

พิธีกรรมสำคัญในคริสต์ศาสนา

          พิธีกรรมในศาสนาที่สำคัญมีอยู่ 7 พิธี เรียกว่า

พิธีรับศีลศักดิ์สิทธิ์

* ศีลล้างบาปหรือการรับบัพติศมา  เป็นพิธีแรกที่คริสตชนต้องรับ โดยบาดหลวงจะใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์เทลงบนศรีษะพร้อมเจิมน้ำมันคริสมาที่หน้าผาก

* ศีลอภัยบาป เป็นการสารภาพบาปกับพระเจ้าโดยผ่านบาดหลวง บาดหลวงจะเป็นผู้ตักเตือนสั่งสอนไม่ให้ทำบาปนั้นอีก และทำการอภัยบาปให้ในนามพระเจ้า

* ศีลมหาสนิท เป็นพิธีกรรมรับศีลโดยรับขนมปัง และเหล้าองุ่นมารับประทาน โดยมีความเชื่อว่า นี่คือพระกายและพระโลหิตของพระเยซู

* ศีลกำลัง เป็นพิธีรับศีลโดยการเจิมหน้าผาก เพื่อยืนยันความเชื่อว่าจะนับถือศาสนาคริสต์ตลอดไปและได้รับพระพรของพระจิตเจ้า ทำให้เข้มแข็งในความเชื่อมากขึ้น

* ศีลสมรส เป็นพิธีประกอบการแต่งงาน โดยบาดหลวงเป็นพยาน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ว่าจะรักกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่

* ศีลบวช สงวนไว้เฉพาะผู้ที่จะบวชเป็นบาดหลวงและเป็นชายเท่านั้น

* ศีลเจิมคนไข้ เป็นพิธีเจิมคนไข้โดยบาดหลวง จะเจิมน้ำมันลงบนหน้าผากและมือทั้งสองข้างของผู้ป่วย ให้ระลึกว่าพระเจ้าจะอยู่กับตน และให้พลังบรรเทาอาการเจ็บป่วย

          สำหรับนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายออร์โธดอกซ์ จะมีพิธีกรรวมทั้ง 7 พิธี แต่สำหรับนิกายโปรเตสแตนต์ จะมีเพียง 2 พิธี คือพิธีบัพติศมา และพิธีมหาสนิท

คริสต์ศาสนาในประเทศไทย

          ปัจจุบันกรมศาสนาประเทศไทย รับรององค์กรคริสต์ศาสนา 5 องค์กรคือ

* โรมันคาทอลิก

* สภาคริสตจักรในประเทศไทย

* สหกิจคริสเตียน (รวมทั้งแองกลิกัน ลูเธอรัน)

* สหคริสตจักรแบ๊บติสต์

* เซเว่นเดย์แอดเวนติส

          นอกจากนั้น ยังมีคริสตจักรอิสระอีกหลายแห่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น คริสตจักรคณะพระกิตติคุณสมบูรณ์, คริสตจักรคณะคริสเตียนสัมพันธ์ (assambly of God) เป็นต้น

ที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่ ราย 2 เดือน ปีที่ 39 กรกฏาคม - สิงหาคม 2020/2563 หน้า 14-16

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี