Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

104672

แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขอเชิญพี่น้องคริสตชนทุกท่านร่วมงาน...

การสร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน
"สังสรรค์วันปัสกา"
หัวข้อ : จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า... และจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง (ลก 10:27)

วันพุธที่ 3 เมษายน 2024 เวลา 8.30 - 12.00 น.
ณ ชั้น 6 สภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง)