Get Adobe Flash player

การอบรมและกิจกรรมต่างๆ PMG BKK ปี 2016

  ผู้ผ่านการอบรม PMG BKK ปี 2016 (ปีที่ 8) จำนวน 14 คน ได้แก่
จากวัดในเขต 1 จำนวน 2 คน
จากวัดในเขต 2  จำนวน 1 คน
จากวัดในเขต 3  จำนวน 5 คน
จากวัดในเขต 5 จำนวน 6 คน

ค้นหา

พันธสัญญาใหม่(E-book)

Bible Diary 2021

biblediary2021

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทประจำมิสซา

พระสมณสาส์น Laudato Si'

 

111

350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม

บทความดีดี