Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-22JUNE1
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-22JUNE2
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-22JUNE3
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-22JUNE4
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-22JUNE5
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-22JUNE6
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-22JUNE7
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-22JUNE8
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21-22JUNE9
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

อบรมผู้นำยุวธรรมทูต เป็นผู้ประกาศข่าวดี

21-22 มิถุนายน 2013 หน่วยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต จัดอบรมผู้นำยุวธรรมทูต (SOMA) ครั้งที่ 3 ระดับชั้นมัธยมต้น เพื่อเสริมสร้างจิตตารมณ์ธรรมทูตให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี ณ บ้านสวนยอแซฟ อ.สามพราน จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ นักเรียน 99 คน คุณครู 20 คน จาก 18 โรงเรียน

หน่วยงานยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการอบรม ผู้นำยุวธรรมทูต โดย คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ในหัวข้อ ความเป็นมาของยุวธรรมทูต คุณธรรมจริยธรรมแบบยุวธรรมทูต คำสอนยุวธรรมทูต ชีวิตจิตยุวธรรมทูตการรัก-รับใช้แบบยุวธรรมทูต ชีวิตกลุ่มหนึ่งเดียวแบบยุวธรรมทูต โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น

- หัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมแบบยุวธรรมทูต คุณพ่อ ให้ความรู้เรื่อง มโนธรรม และให้ผู้นำยุวธรรมทูตทำกิจกรรม ต่อพระคัมภีร์ร่วมกัน เพื่อให้ตระหนัก เรียนรู้ คำสอนของพระเยซูเจ้าจากพระคัมภีร์ในเรื่อง ความดี-ความชั่ว ผู้นำยุวธรรมทูตได้พิจารณาไตร่ตรองความดีและสิ่งที่ควรปรับปรุงโดยเขียนข้อตั้งใจ

- หัวข้อ คำสอนยุวธรรมทูต กล่าวถึง หัวข้อการสร้างศิษย์ของพระเยซูโดยให้ผู้นำยุวธรรมทูตได้เรียนรู้จักกับพระเยซูโดยมีภาพพระคัมภีร์ให้ผู้นำยุวธรรมทูตร่วมกันค้นหาและอ่านเรื่องราวคำสอนของพระเยซูจากหนังสือพระคัมภีร์พระธรรมใหม่ ก่อนที่จะแบ่งปันแก่กันและกัน หลังจากนั้นผู้นำ     ยุวธรรมทูตได้เขียนไปรษณียบัตร ส่งความปรารถนาดี อวยพรแก่บุคคลต่างๆในพระศาสนจักร

- หัวข้อ ชีวิตจิตยุวธรรมทูต วิทยากร กล่าวถึง ความสำคัญของการภาวนาและลักษณะการภาวนาต่างๆเช่น การสวดสายประคำ การสวดเช้า-ค่ำ และการร่วมพิธีมิสซา ผู้นำยุวธรรมทูตได้ร่วมพิธีมิสซาและมีการภาวนาร่วมกันนอกจากนี้กลุ่มผู้นำยุวธรรมทูตแต่ละกลุ่มร่วมกันแต่งบทภาวนาสำหรับงานต่างๆของพระศาสนจักร เพื่อใช้ในบทภาวนาเพื่อมวลชนในพิธีมิสซาด้วย

- หัวข้อ การรัก-รับใช้แบบยุวธรรมทูต ผู้นำยุวธรรมทูตได้รับความรู้ใน เรื่องการรัก-รับใช้ ในฐานะศิษย์ของพระเยซูเจ้าแล้วร่วมกันพิจารณาสิ่งที่สามารถจะทำและแบ่งปันกับผู้อื่นได้นำเสนอโดยสื่อด้วยภาพวาด นอกจากนี้ได้แบ่งปันเรื่องพระคัมภีร์แก่กันและกัน

- หัวข้อ ชีวิตกลุ่มหนึ่งเดียวแบบยุวธรรมทูตกลุ่มยุวธรรมทูตร่วมกันเตรียมการแสดงจากเนื้อหาพระคัมภีร์ที่ได้รับมอบหมาย แล้วออกมาแสดงเพื่อสื่อให้ผู้นำยุวธรรมทูตได้เห็นถึงเนื้อหาพระคัมภีร์ในตอนนั้นๆ

- ฝึกการประชุมกลุ่ม การอบรมครั้งนี้ได้จัดให้ยุวธรรมทูตมีการ
ประชุมกลุ่มโดยมีหัวข้อการประชุม เช่น เรารับผิดชอบการแพร่ธรรม ที่มาของการแพร่ธรรมของเรา การเป็นศิษย์ของเรามีอิทธิพลต่อเพื่อนๆ การวางโครงการตลอดปีของเรา ฯลฯ เพื่อจะได้ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มในโรงเรียนต่อไป

- ผู้นำยุวธรรมทูตแต่ละโรงเรียนประชุมวางแผนงานยุวธรรมทูตสำหรับโรงเรียนของตน เพื่อที่จะกลับไปทำประโยชน์อะไรให้แก่โรงเรียนได้บ้าง แล้วปิดการอบรมด้วยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและรับเกียรติบัตร


  • คุณธรรมจริยธรรมแบบยุวธรรมทูต

{gallery}net/21-22JUNE1{/gallery}

  • คำสอนยุวธรรมทูต

{gallery}net/21-22JUNE2{/gallery}

  • ชีวิตจิตยุวธรรมทูต

{gallery}net/21-22JUNE3{/gallery}

  • การรัก-รับใช้แบบยุวธรรมทูต

{gallery}net/21-22JUNE4{/gallery}

  • ชีวิตกลุ่มหนึ่งเดียวแบบยุวธรรมทูต

{gallery}net/21-22JUNE5{/gallery}

  • ฝึกการประชุมกลุ่ม

{gallery}net/21-22JUNE6{/gallery}

  • วางแผนงานยุวธรรมทูตสำหรับโรงเรียน

{gallery}net/21-22JUNE7{/gallery}

  • ปิดการอบรมด้วยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและรับเกียรติบัตร

{gallery}net/21-22JUNE8{/gallery}

  • กิจกรรมและสันทนาการต่างๆ

{gallery}net/21-22JUNE9{/gallery}