Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

การส่งเงินยุวธรรมทูตจากโรงเรียนต่างๆ

ปี 2018

 ที่                               วันที่/รายละเอียด              หมายเหตุ 
 1

- วันพฤหัสบดี ที่ 18 ม.ค 61

- รับจาก รร.เซนต์หลุยส์ศึกษา

- จำนวน 2,481 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 18 ม.ค 61

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 009 (เล่มที่ 1)

 

นำส่งในวันชุมนุมยุวธรรมทูต
(ดรีมเวิลด์)

 2

 - วันจันทร์ ที่ 26 ก.พ 61

- รับจาก รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ อู่ทอง

- จำนวน 7,500 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 12 มี.ค 61

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 010 (เล่มที่ 1)

 

โอนเข้าบัญชี

 3

- วันพุธ ที่ 14 มี.ค 61

- รับจาก รร.ราษฎร์บำรุงศิลป์

- จำนวน 5,627 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 14 มี.ค 61

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 012 (เล่มที่ 1)

 

โอนเข้าบัญชี

 4

- วันพุธ ที่ 6 มิ.ย 61

- รับจาก รร.มาลาสวรรค์พิทยา "บ้านนา"

- จำนวน 1,356 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 6 มิ.ย 61

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 013 (เล่มที่ 1)

ส่งเงินในงานสัมมนาครูจิตตาภิบาล ปี 2018
 5

- วันพุธ ที่ 6 มิ.ย 61

- รับจาก รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกสามัญหญิง)

- จำนวน 1884 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 6 มิ.ย 61

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 014 (เล่มที่ 1)

ส่งเงินในงานสัมมนาครูจิตตาภิบาล ปี 2018

ปี 2017

 ที่                         วันที่/รายละเอียด                   หมายเหตุ
 1

- วันจันทร์ ที่ 9 ม.ค 60

- รับจาก ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

- จำนวน 541 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 9 ม.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 12882 (เล่มที่ 258)

 

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

นำมาส่ง

 2

- วันพฤหัสบดี ที่ 26 ม.ค 60

- รับจาก รร.พระแม่สกลสงเคราะห์

- จำนวน 6,445 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 30 ม.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 12999 (เล่มที่ 260)

นำมาส่งวันชุมนุมรักเรียนคาทอลิก
 3

- วันพฤหัสบดี ที่ 26 ม.ค 60

- รับจาก รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง

- จำนวน 1,813 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 30 ม.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 12998 (เล่มที่ 260)

นำมาส่งวันชุมนุมรักเรียนคาทอลิก
 4

- วันพฤหัสบดี ที่ 26 ม.ค 60

- รับจาก รร.เซนต์แมรี่

- จำนวน 3,000 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 30 ม.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 12997 (เล่มที่ 260)

นำมาส่งวันชุมนุมรักเรียนคาทอลิก
 5

- วันจันทร์ ที่ 17 เม.ย 60

- รับจาก วัดซางตาครู้ส

- จำนวน 2,400 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 17 เม.ย 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 13426 (เล่มที่ 269)

 
 6

- วันจันทร์ ที่ 17 เม.ย 60

- รับจาก พระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

- จำนวน 600.25 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 17 เม.ย 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 13426 (เล่มที่ 269)

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

นำมาส่ง

 7

- วันพฤหัสบดี ที่ 25 พ.ค 60

- รับจาก รร.แม่พระฟาติมา

- จำนวน 2,000 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 25 พ.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 13544 (เล่มที่ 271)

คุณครูทัศนีย์ นำมาส่ง
 8

- วันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.ค 60

- รับจาก รร.เซนต์คาเบรียล

- จำนวน 2,000 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 27 ก.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 13788 (เล่มที่ 276)

 
 9

- วันศุกร์ ที่ 18 ส.ค 60

- จำนวน 478.75 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 18 ส.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 13833 (เล่มที่ 277)

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

นำมาส่ง

 10

- วันเสาร์ ที่ 16 ก.ย 60

- รับจาก รร.มาเรียลัย

- จำนวน 1,172 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 16 ก.ย 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 13877 (เล่มที่ 278)

 
 11

- วันศุกร์ ที่ 22 ก.ย 60

- รับจาก รร.เซนต์โยเซฟคอนวนต์

- จำนวน 7,020.25 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 22 ก.ย 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 13886 (เล่มที่ 278)

 

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

นำมาส่ง

 12

- วันศุกร์ ที่ 6 ต.ค 60

- รับจาก รร.ราษฎร์บำรุงศิลป์

- จำนวน 7,966 บาท

ลงวันที่ 6 ต.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 001 (เล่มที่ 01)

โอนเข้าบัญชี
 13

- วันศุกร์ ที่ 6 ต.ค 60

- รับจาก รร.เซนต์แอนดรูว์

- จำนวน 2,380 บาท

ลงวันที่ 6 ต.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 002 (เล่มที่ 01)

โอนเข้าบัญชี
 14

- วันจันทร์ ที่ 9 ต.ค 60

- รับจาก รร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์

- จำนวน 7,070 บาท

ลงวันที่ 9 ต.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 003 (เล่มที่ 01)

โอนเข้าบัญชี
 15

- วันศุกร์ ที่ 13 ต.ค 60

- รับจาก รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง

- จำนวน 3,252 บาท

ลงวันที่ 13 ต.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 004 (เล่มที่ 01)

ส่งทางเจ้าหน้าที่แผนกฯ
 16

- วันอาทิตย์ ที่ 22 ก.ย 60

- รับจาก รร.แม่พระประจักษ์ สุพรรณบุรี

- จำนวน 8,376.50 บาท

ลงวันที่ 22 ก.ย 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 005 (เล่มที่ 01)

ส่งทางเจ้าหน้าที่แผนกฯ
 17

- วันจันทร์ ที่ 13 พ.ย 60

- รับจาก รร.เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

- จำนวน 3,270 บาท

ลงวันที่ 13 พ.ย 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 007 (เล่มที่ 01)

 
 18

- วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธ.ค 60

- รับจาก รร.พระหฤทัยคอนแวนต์

- จำนวน 23,000 บาท

ลงวันที่ 14 ธ.ค 60

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 008 (เล่มที่ 01)

โอนเข้าบัญชี

ปี 2016

 ที่                         วันที่/รายละเอียด                   หมายเหตุ
 1

- วันพุธ ที่ 6 ม.ค 59

- รับจาก รร.ซางตาครู้สศึกษา

- จำนวน 7,276.50 บาท

แก้ไขเป็น 7,266.50 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 11 ม.ค 58

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 11496 (เล่มที่ 230)

 

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

นำมาส่ง

 2

- วัน เสาร์ ที่ 23 ม.ค 59

- รับจาก รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง

- จำนวน 3,020 บาท

*ส่งมิสซังคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 4 ก.พ 59

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 11627 (เล่มที่ 233)

 นำมาส่งวันชุมนุมยุวธรรมทูตฯ
 3

- วันอังคาร ที่ 12 ม.ค 59

- รับจาก รร.ซางตาครู้สคอนแวนต์

- จำนวน 10,608.25 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

ลงวันที่  28 ม.ค 59

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 11600 (เล่มที่ 232)

 

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

นำมาส่ง

4

- วันอังคาร ที่ 12 ม.ค 59

- รับจาก องค์กรคริสตชนฆราวาส

- จำนวน 511 บาท

*ส่งมิสซังคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 28 ม.ค 59

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 11600 (เล่มที่ 232)

นำมาส่งอาคารแพร่ธรรม
5

- วันจันทร์ ที่ 15 ก.พ 59

- รับจาก วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

- จำนวน 3,372 บาท

*ส่งมิสซังคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 18 ก.พ 59

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 11646 (เล่มที่ 233)

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
6

- วันเสาร์ ที่ 20 ก.พ 59

- รับจาก รร.ซางตาครู้สศึกษา

- จำนวน 2,192 บาท

*ส่งมิสซังคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 23 ก.พ 59

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 11654 (เล่มที่ 234)

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

วันที่ 18 ก.พ 59
จำนวน 1,001 บาท

วันที่ 25 ก.ย 58
จำนวน 1,191 บาท

7

- วันศุกร์ ที่ 4 มี.ค 59

- รับจาก วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

- จำนวน 672.75 บาท

*ส่งมิสซังคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 8 มี.ค 59

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 11703 (เล่มที่ 235)

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
8

- วันอังคาร ที่ 15 มี.ค 59

- รับจาก วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

- จำนวน 735.25 บาท

*ส่งมิสซังคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 16 มี.ค 59

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 11809 (เล่มที่ 237)

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
9

- วันเสาร์ ที่ 9 เม.ย 59

- รับจาก วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

- จำนวน 306 บาท

*ส่งมิสซังคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 17 พ.ค 59

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 12026 (เล่มที่ 241)

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
10

- วันอังคาร ที่ 26 เม.ย 59

- รับจาก ร.ร.ซางตาครู้สศึกษา

- จำนวน 2,623 บาท

*ส่งมิสซังคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 17 พ.ค 59

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 12026 (เล่มที่ 241)

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ
11

- วันเสาร์ ที่ 14 พ.ค 59

- รับจาก วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

- จำนวน 335 บาท

*ส่งมิสซังคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 26 พ.ค 59

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 12110 (เล่มที่243)

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
12

- วันจันทร์ ที่ 23 พ.ค 59

- รับจาก วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

- จำนวน 2,781 บาท

*ส่งมิสซังคาทอลิกฯ

ลงวันที่ 26 พ.ค 59

ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 12110 (เล่มที่243)

คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร
13

- วันศุกร์ที่ 14 ต.ค 59
- รับจาก รร.ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญ จ.นครปฐม
- จำนวน 4,648 บาท
*ส่งมิสซังคาทอลิกฯ
ลงวันที่ 17 ต.ค 59
ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 12580 (เล่มที่ 252)

คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

ปี 2015

 ที่                           วันที่/รายละเอียด                หมายเหตุ
 1

- วันเสาร์ ที่17 ม.ค 58

- รับจาก ร.ร.ยอแซฟฯ แผนกหญิง

- จำนวน 3,131 บาท

 นำมาส่งวันชุมนุมฯ
 2

- วันอังคาร ที่ 10 มี.ค 58

- รับจาก ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

- จำนวน 2,000 บาท

 นำมาส่งวันประชุมครูฯ #1
 3

- วันอังคาร ที่ 10 มี.ค 58

- รับจาก ร.ร.เซนต์หลุยส์ศึกษา

- จำนวน 5,550 บาท

 นำมาส่งวันประชุมครูฯ #1
 4

- วันอังคาร ที่ 10 มี.ค 58

- รับจาก ร.ร.ยอแซฟฯ แผนกหญิง

- จำนวน 600 บาท

 นำมาส่งวันประชุมครูฯ #1
 5

- วันศุกร์ ที่ 19 มิ.ย 58

- รับจาก ร.ร.เซนต์คาเบรียล

- จำนวน 2,000 บาท

 อบรมผู้นำยุวธรรมทูต
 6

- วันอังคาร ที่ 29 ก.ย 58

- รับจาก ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง

- จำนวน 3,200 บาท

 คุณครูนำมาส่ง
 7

- วันจันทร์ ที่ 7 ธ.ค 58

- รับจาก พระแม่สกลสงเคราะห์ (วัดบางบัวทอง)

- จำนวน 1,853.50 บาท

*ส่งมิสซังโรมันคาทอลิกฯ

 ลงวันที่ 7 ธ.ค 58

 ใบสำคัญรับเงิน เลขที่ 11398 (เล่มที่ 228)

 รับจาก

 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร

ปี 2014

ที่                            วันที่/รายละเอียด           หมายเหตุ
1

- วันอังคาร ที่ 11 มี.ค 57

- รับจาก ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกหญิง

- จำนวน 2,069 บาท

นำมาส่งวันประชุมครูฯ #1
2

- วันอังคาร ที่ 11 มี.ค 57

- รับจาก ร.ร.นักบุญเปโตร สามพราน

- จำนวน 761.50 บาท

 นำมาส่งวันประชุมครูฯ #1

- วันศุกร์ ที่ 6 มิ.ย 57

- รับจาก อบรมครูยุวธรรมทูต 2014

- จำนวน 1,700 บาท

 ถุงทาน 1 วัน
4

- วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ค 57

- รับจาก ประชุมกลุ่มค่ายผู้นำ (กลุ่มยุโรป)

- จำนวน 535 บาท

 อบรมค่ายผู้นำที่บ้านธารพระพร
5

- ต.ค 57

- รับจาก ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์

- จำนวน 8,200 บาท

 

- ต.ค 57

- รับจาก ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา

- จำนวน 3,069.25 บาท