Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

PMG : Parish Missionary Group
“อาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด”

สัญลักษณ์และความหมาย
1. “สามเหลี่ยม” หมายถึง พระตรีเอกานุภาพซึ่งเป็นฐานหลักความเชื่อของคริสตชนคาทอลิก โดยทั้งหมดอยู่ภายในกรอบของสามเหลี่ยม และพื้นสีฟ้า แปลความหมายตรงๆ คือทั้งหมดทั้งมวล คือการปรากฏและการเป็นอยู่บนความรักอันเนื่องมาจากพระบิดาเท่านั้น
2. “พื้นสีฟ้า” หมายถึง สีแห่งสวรรค์และความรักจากเบื้องบน ของพระบิดา นอกจากนี้ยังหมายถึงสีแห่งสัจธรรม เพราะ เป็นสีของท้องฟ้าเพื่อสื่อความหมายว่าสัจธรรมเผยตัวออกมา และภาพเขียนของพระเยซูคริสตเจ้าจากหลายศิลปิน มักให้สี ฟ้าเป็นสีของเสื้อคลุมที่พระเยซูเจ้าทรงใช้ เช่นเดียวกับแม่พระกำลังอุ้มพระกุมารหรืออยู่เคียงข้างพระบุตรสุดที่รัก อีกทั้งสีฟ้าเป็นสีหลักของแม่พระซึ่งเป็นผู้ประกอบปฐมกิจของ มนุษย์คนแรกที่ได้เริ่มพันธกิจการประกาศข่าวดีโดยได้นำพระบุตรในครรภ์ไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธ และการประกาศข่าวดี ก็ ได้รับการตอบสนองโดย “เมื่อนางเอลิซาเบธได้ยินคำทักทายของนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น นางเอลิซาเบธได้ รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม” ลูกา 1:41
3. “ไม้กางเขน” หมายถึง ข่าวดีที่จะต้องประกาศ
4. “ทุกอย่างอยู่ใต้ไม้กางเขน” หมายถึง การดำเนินการสืบสาน พันธกิจต่อเนื่องจากพระเยซูคริสตเจ้า
5. “ไม้กางเขนมีเงาไม้กางเขนอยู่ด้านหลัง” หมายถึง พันธกิจ ของผู้ที่ตอบรับกระแสเรียกเพื่อการเป็น PMG
6. “ไม้กางเขน สีน้ำตาล” หมายถึง สีที่แท้จริงของไม้กางเขน ซึ่งก็คือสีของสีไม้แท้ๆ หมายถึง ความจริงที่จะต้องประกาศ และการที่จะต้องใช้ชีวิตที่เรียบง่ายไม่ปรุงแต่งของ ผู้ที่รับพันธกิจ PMG
7. “รูปหัวใจ” หมายถึง ความรักซึ่งห่อหุ้มการทำงานของ คณะ PMG และผู้ที่ทำหน้าที่ PMG แต่ละคน
8. “รูปหัวใจส่วนสีแดง” หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรักจาก สมาชิก PMG
9. “รูปหัวใจส่วนสีม่วง” หมายถึง การแสดงออกซึ่งความรักภายใต้การเป็นหนึ่งเดียวกันในศาสนจักรผ่านการเป็นส่วน หนึ่งของการทำงานระดับวัด (Parish)
10. “รูปหัวใจมี 2 สีซึ่งต่อติดอยู่กับไม้กางเขน” มีนัยสำคัญ อีกอย่างคือ ความแตกต่างทางความคิดและความหลากหลายอาจมีอยู่ได้แต่ทุกคนเป็นอย่างเดียวกันภายใต้ความรัก และการไถ่กู้ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า
11. “สัญลักษณ์ คน 2 คน” หมายถึง การประกาศข่าวดี ซึ่งเป็นเสมือนหนึ่งแสงสว่างจากการเป็นลูกพระบิดาที่จะต้องส่องแสงต่อหน้ามนุษย์
12. “สัญลักษณ์การกางแขนเข้าหากันของคนสองคน” หมายถึงการประกาศข่าวดีที่จะต้องเป็นการปฏิบัติจริงและให้เกิดผล การตอบสนองจริง
13“สัญลักษณ์ คนซึ่งมีจุดตรงกลาง” หมายถึง การทำงาน อย่างมีเป้าหมายโดยต้องมีการ ‘ส่งออกไป’
14“PMG” คือตัวย่อจาก Parish Missionary Group
15“ตัวอักษร PMG เอียงราบเป็นแนวนอนและพุ่งไปที่ สัญลักษณ์ต่างๆทั้งหมด” หมายถึง การเป็น “ผู้รับใช้” ที่จะ ต้องไม่เย่อหยิ่งจองหองแต่มุ่งมั่นที่จะรับใช้ภายใต้พันธกิจการ เป็นอาสาสมัครผู้ประกาศข่าวดีประจำวัด
16“ตัวอักษร PMG เป็นสีน้ำตาล”เป็นสีของไม้กางเขน (เงา) ที่จำเพาะเจาะจงใช้สัญลักษณ์ของ PMG หมายถึง การยืนยัน ตอกย้ำพันธกิจการประกาศการไถ่กู้ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า
17“PARIGH MISSIONARY GROUP”ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ ตัวอักษรใช้ Font ที่เรียบง่าย ชัดเจน แต่ถ้าขยายใหญ่จะ พบความพิเศษของ Font นี้คือจะมีความแหลมที่คมมากๆ ที่ปลายตัวอักษร หมายถึง มงกฏหนามและความเจ็บปวดที่ คนส่วนใหญ่จะไม่เห็นแต่ผู้ที่อยู่ในคณะทุกๆคนจะต้องยอม อดทน อีกทั้งหมายถึงทุกๆคนในคณะ PMG ต่างมีพระพร พิเศษเพื่อการทำงานที่แหลมคม