Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/17JAN15
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

งานชุมนุมศิษย์แท้ฯ - ยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2015

                ฝ่ายงานธรรมทูตฯ โดยแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต ร่วมกับ ฝ่ายการศึกษา โดยแผนกจิตตาภิบาล  และฝ่ายงานอภิบาลฯ โดยแผนกคริสตศาสนธรรม  ร่วมกันจัด งานชุมนุมศิษย์แท้ฯ - ยุวธรรมทูต วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2015 เวลา 8.30-14.30 น. ณ วัดและโรงเรียนนักบุญเปโตร สามพราน จ.นครปฐม

                โดยมีผู้เข้าร่วมชุมนุมฯ จาก 31 โรงเรียน แบ่งเป็น    23 โรงเรียนอัครสังฆมณฑลฯ จำนวน  421  คน    และ 8 โรงเรียนนักบวช จำนวน 292 คน   จำนวนพระสงฆ์ 10 องค์  มาเซอร์/ซิสเตอร์ 3 ท่าน  คุณครู 87 คน  เจ้าหน้าที่ 20 คน นักบวชจากคณะต่าง ๆ และศูนย์ NCC ที่ร่วมจัดกิจกรรมฐาน จำนวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 973 คน

                เวลา 9.00 น. ร่วมกันในพิธีมิสซา โดย พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน  หลังเพลงเริ่มพิธี เป็นการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายการศึกษาฯ    ช่วงหลังบทเทศน์ มีพิธีปฏิญาณตนและรับเข็มยุวธรรมทูต

                ช่วงหลังพิธีมิสซา เป็นการกล่าวรายงานกิจกรรมภาพรวมทั้งหมด โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการงานยุวธรรมทูต โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1) ส่วนที่ 1: แผนกคริสตศาสนธรรมฯ จัดโครงการรักพระคัมภีร์ “บุตรสิรา” ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ได้แก่ คุณครู และนักเรียนระดับ ป.4- ม.6 จำนวน 5,422 คน จาก 33 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น โรงเรียนสังฆมณฑล 18 โรงเรียน และ โรงเรียนนักบวช 15 โรงเรียน และการมอบวุฒิบัตรแก่คุณครูและนักเรียนที่ผ่านการทดสอบและได้รับวุฒิบัตร ทั้งหมด 693 คน จาก 18 โรงเรียนแบ่งเป็น โรงเรียนสังฆมณฑล 8 โรงเรียน และโรงเรียนนักบวช 10 โรงเรียน

 2) ส่วนที่ 2: แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ จัดโครงการชุมนุมยุวธรรมทูต โดยจัดให้มีการปฏิญาณตนและมอบเข็มยุวธรรมทูต การมอบวุฒิบัตรยืนยันการเป็นสมาชิก จำนวน 342 คน จาก 19 โรงเรียน

การจัดประกวดผลงานยุวธรรมทูต 3 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1: ป.1-3 ประกวดภาพระบายสี “ยุวธรรมทูตตัวน้อย สร้างสรรค์งานศิลป์”

ส่งผลงานทั้งสิ้น 7 โรงเรียน 56 ผลงาน ผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ           ด.ช.กิตติคุณ ไชยยันบูรณ์        ชั้น ป.3 ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์

2.รองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ.มารีอา วรรณกร สุภาสืบ ชั้น ป.3 ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์

3.รองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.อาริตา กลิ่นผกา                ชั้น ป.1 ร.ร.ซางตาครู้สศึกษา

4.รางวัลชมเชย              ด.ญ.ชัญญา เนื่องจำนงค์         ชั้น ป.3 ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์

5.รางวัลชมเชย              ด.ช.อธิป รัตนมุง                       ชั้น ป.3 ร.ร.ซางตาครู้สศึกษา

ระดับที่ 2: ป.4-6  ประกวดวาดภาพจากพระคัมภีร์ “ยุวธรรมทูตกับภาพวาดถ่ายทอดความเชื่อ”

ส่งผลงานทั้งสิ้น 5 โรงเรียน 41 ผลงาน ผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

1.รางวัลชนะเลิศ           ด.ช.อันโตนีโอ รติภัทร นภานุรักษ์  ชั้น ป.5 ร.ร.ซางตาครู้สศึกษา

2.รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.นุจรินทร์ ฤทธิ์เนติกุล                  ชั้น ป.6 ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์

3.รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.เซซีลีอา เพชรไพลิน อุ่นเมือง   ชั้น ป.6 ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์

4.รางวัลชมเชย             ด.ญ.ไพรัลยา เถานิลมณี                      ชั้น ป.4 ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์

5.รางวัลชมเชย             ด.ญ.ณัฐณิชา สัจจาบุญฤทธิ์                 ชั้น ป.5 ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์

ระดับที่ 3: ม.1-3  ประกวดร้องเพลงและจินตลีลาประกอบเพลง“ยุวธรรมทูต เพื่อนช่วยเพื่อน”

ส่งผลงาน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ โดยจัดให้มีการแสดง พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลบนเวที ช่วงหลังเสร็จสิ้นพิธีมิสซา

และเนื่องด้วย ในปีนี้  พระศาสนจักรได้ประกาศให้เป็นปีนักบวช และปีศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรไทย ในช่วงบ่าย ได้จัดให้มีกิจกรรมฐานกระแสเรียก ได้รับความร่วมมือจากคณะนักบวชร่วมจัดกิจกรรมฐาน จำนวน 15 คณะ จัดฐานร่วมกัน 14 ฐาน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้จักคณะนักบวชมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ฐาน 1.บ้านเณรยอแซฟฯ/ 2.คณะกาปูชิน+คณะฟรังซิสกัน/3.คณะภารดาลาซาล/4.คณะธรรมทูตแห่งมารีนิรมล(O.M.I.)/5.คณะเยสุอิต/6.คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์(สติ๊กมาร์ติน; CSS.)/7.คณะพระมหาไถ่(C.Ss.R.)/8.พระหฤทัยฯ /9.ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมฯ(NCC)/10.คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งเบธาราม/11.คณะคาร์เมไลท์/12.คณะซาเลเซียนชาย-หญิง/13.คณะผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิล(คามิลเลียนชาย)/และ14.คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล(คามิลเลียนหญิง) โดย กิจกรรมฐาน ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ให้เรียนรู้จักซึ่งกันและกัน ภายใต้หัวข้อ “ยุวธรรมทูต ยุคอาเซียน เราทุกคนเป็นพี่น้องกัน” (ASEAN Children, We are one in Jesus Christ)

ประมวลภาพ

{gallery}net/17JAN15{/gallery}