Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

นำเสนอ กิจกรรมยุวธรรมทูตในโรงเรียน

ประจำปีการศึกษา 2557

รูปแบบของการจัดกิจกรรมยุวธรรมทูตในโรงเรียน

     ยุวธรรมทูตในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จัดให้มีการประชุมยุวธรรมทูตทุกวันพฤหัสบดี เวลา 8.00 – 8.30 น. โดยใช้เวลาของการเรียนคำสอน มีจำนวน 14  คน  โดยจะจัดให้พี่มัธยม 1-3 มาเป็นผู้นำกลุ่ม

     ยุวธรรมทูตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จัดเป็นรูปแบบของชมรม ประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.30 – 14.20 น.มีจำนวน 18 คน  แบ่งเป็นนักเรียนคาทอลิก 8  คนและนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ 8  คน

ผู้ดำเนินการ     คุณครู สลินนา  วาปีโส และคุณครู รุจิรา  ผิวเกลี้ยง

งานที่ดำเนินการ

     1. วันจันทร์ที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2557 จัดวจนพิธีกรรมปฏิญาณตนและมอบเข็มยุวธรรมทูต ซึ่งจัดหน้าอาคารยอห์นปอลที่ 2   โดยคุณพ่อสุพจน์  ฤกษ์สุจริต  มีนักเรียนยุวธรรมทูตระดับชั้นป.4-ม.3 จำนวน 22 คน

     2. นักเรียนยุวธรรมทูต มีประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง ร่วมกันบริจาคฝาอะลูมิเนียมเพื่อนำไปทำขาเทียม

     3. นักเรียนยุวธรรมทูตอ่านรำพึงพระวาจาที่หน้าเสาธงก่อนนั่งสมาธิตอนเช้าทุกวัน

     4. วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ได้ไปเยี่ยมนำสิ่งของและชุดนักเรียนไปให้กับศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ณ ชมชนกุฏีจีน

     5. วันศุกร์ที่ 20-21 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้ส่งนักเรียนยุวธรรมทูต ระดับ ม.1-ม.3 จำนวน 5 คน เข้าร่วมอบรมผู้นำยุวธรรมทูต ณ บ้านธารพระพร สามพราน จ. นครปฐม

     6. วันศุกร์ที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ได้ส่งนักเรียนยุวธรรมทูต ระดับ ป.4-ป.6 จำนวน 5 คน เข้าร่วมอบรมผู้นำยุวธรรมทูต ณ บ้านธารพระพร สามพราน จ. นครปฐม

อื่นๆ ...   ที่จะดำเนินการต่อไปในภาคเรียนที่ 2

     -นักเรียนชมรมยุวธรรมทูตจะไปเยี่ยมเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ณ โรงเรียนยานุสคอร์ชัค (ศูนย์เมอร์ซี่) คลองเตย

     -ไปเยี่ยมผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยติดเชื้อHIV บ้านกลารา อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี

     -รวมรวมเงินทำบุญจากการประชุมทุกครั้งไปส่งให้กับคุณพ่อสมเกียรติ และรวบรวมฝาอะลูมิเนียมไปส่งให้กับทางโรงพยาบาลต่อไป