Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/25-27JULY14
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

ยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น และ

ยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ ปี 2014 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)

                แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรม ยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2014 ณ ศูนย์นักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ท่าจีน จ.สมุทรสาคร และยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2014 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม โดยคุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณวารุณี แสงลิ้มสุวรรณ แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และคุณสมบัติ งามวงศ์ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมียุวธรรมทูตเข้ารับการอบรม 42 คน จาก 9 โรงเรียน และคุณครูผู้ดูแล 7 ท่าน

 

การอบรม ยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2014 ณ ศูนย์นักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

     10.00 - 12.30 น. ยุวธรรมทูตร่วมทำกิจกรรมกับเด็กอพยพย้ายถิ่น จำนวน 170 กว่าคน ส่วนใหญ่เป็นเชื้อชาติพม่า นับถือศาสนาพุทธ เริ่มด้วยกิจกรรมรวม “สัมพันธ์ต่างความเชื่อ” ในลักษณะการเล่นเกมสันทนาการสร้างความสัมพันธ์อันดี โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ มีคุณครูชาวพม่าที่สามารถสื่อสารให้เด็ก ๆ เข้าใจในกิจกรรม และยุวธรรมทูตมีบทบาทในการเล่น และช่วยเหลือน้อง ๆ   บรรยากาศดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน และเกิดความร่วมมือระหว่างเด็กยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่นเป็นอย่างดี

        กิจกรรมต่อเนื่อง กิจกรรมฐาน 4 ฐาน “พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน” ในหัวข้อ รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วยกัน ให้เด็กยุวธรรมทูตมีบทบาทเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลฐานแต่ละฐาน โดยมีคุณครูอยู่ประจำฐาน  เน้นให้ความรู้และเสริมสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับยุวธรรมทูต ข้อคำสอนของคริสต์ศาสนา เน้นความร่วมมือ ช่วยเหลือ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

       จากนั้น ตัวแทนยุวธรรมทูตกล่าวขอบคุณ คุณพ่อผู้อำนวยการศูนย์ฯ คุณพ่อวิทยา ลัดลอย   มอบของที่ระลึก  และถ่ายภาพประทับใจกลุ่มใหญ่  หลังจากนั้น ยุวธรรมทูตและเด็กอพยพย้ายถิ่นฯ รวมทั้งคุณพ่อ เจ้าหน้าที่และคุณครูทุกท่าน รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน เวลา 11.30 น. และเดินทางกลับ 12.30 น.

 

การอบรม ยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ วันที่ 25-27 กรกฎาคม 2014  ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม

        เมื่อเดินทางกลับจากศูนย์นักบุญอันนาฯ ท่าจีน แล้ว เด็ก ๆ ยุวธรรมทูตทั้ง 42 คน เข้าสู่การเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้งานศาสนสัมพันธ์ โดยเริ่มจากกิจกรรมทำความรู้จัก แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มตามทวีปทั้ง 5 ทวีป เพื่อมอบหมายหน้าที่ตลอดการจัดค่าย  เน้นการทำหน้าที่ด้วยความเป็นหนึ่งเดียว  ต่อด้วยกิจกรรมฐาน 4 ฐาน รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วยกัน  เน้นให้ความรู้มิติ 4 ด้าน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นยุวธรรมทูต พร้อมทั้งการนำเข้าสู่หัวใจสำคัญด้วยการทำกิจกรรมในแต่ละฐาน

        หลังจากนั้นเป็นการจัดเตรียมพิธีมิสซา โดยมีการสวดสายประคำธรรมทูต รับศีลอภัยบาป ก่อนที่จะเริ่มพิธีมิสซา โดยยุวธรรมทูตทุกคนฝึกทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยใจที่ร้อนรน

        ช่วงเย็นหลังทานอาหาร เป็นการแบ่งปันภายในกลุ่ม และสรุปเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมฐาน 4  ฐานที่ผ่านมา โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ก่อนเข้าสู่การเรียนรู้หัวข้อ ศาสนาหลักในประเทศไทย โดยคุณวารุณี แสงลิ้มสุวรรณ ให้ความรู้ศาสนา 5 ศาสนาสำคัญ ๆ ในประเทศไทย สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการภาวนาสั้น ๆ ก่อนแยกย้ายราตรีสวัสดิ์

       วันที่ 2 เริ่มต้นด้วยการภาวนาเช้าแบ่งปันพระวาจาประจำวันแบบ BEC เป็นกลุ่มใหญ่ อ่านพระวาจารำพึงร่วมกัน ก่อนจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการแบ่งปันพระวาจาทุกคน  พร้อมกับคุณครูและเจ้าหน้าที่ดูแล หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

          เข้าสู่หัวข้อเรียนรู้ จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต และพระศาสนจักรกับงานศาสนสัมพันธ์ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เพื่อเรียนรู้และเข้าถึงจิตตารมณ์ของการเป็นยุวธรรมทูต  เพื่อปรับทัศนคติสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ ด้วยความเข้าใจ โดยเน้นให้เด็ก ๆ เข้าใจถึง ศาสนสัมพันธ์คืออะไร  เพื่อให้ยุวธรรมทูตกล้าหาญที่จะสร้างความสัมพันธ์ เกิดการเสวนากับผู้อื่น  เป็นตัวแทนของข่าวดีไปยังที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต่างความเชื่อของตน

        ช่วงบ่าย เรียนรู้แบบกิจกรรมฐาน  4 ศาสนา พราหมณ์-ฮินดู พุทธศาสนา คริสต์ และอิสลาม ในลักษณะการจำลองศาสนสถานของ 4 ศาสนา และการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความเคารพ ให้เกียรติต่อสถานที่ และความพร้อมเพรียงร่วมมือกัน

         เวลา 15.00-16.30 น. แบ่งกลุ่มแยกย้ายไปร่วมทำกิจกรรม 4 ศูนย์ ได้แก่  บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน  ศูนย์คนตาบอด สามพราน อารามกลาลิส กาปูชิน และบ้านนักบวชคาปูชิน  เพื่อให้ยุวธรรมทูตได้ออกไปรับใช้ เรียนรู้กระแสเรียกของตนผ่านการเข้าไปในสัมผัสในศูนย์ต่าง ๆ ให้พวกเขากล้าหาญที่จะแสดงตนว่าเป็นยุวธรรมทูต แสดงออกถึงความดี เรียนรู้ที่จะเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ตามบทบาทหน้าที่ของตน

         17.30 น. เข้าร่วมพิธีมิสซา ณ บ้านการีกอยส์ (บ้านเณรใหญ่เบธาราม) สามพราน โอกาสพิธีมิสซาพระสงฆ์ใหม่ 5 องค์ และฉลองบ้านเณร ทั้งนี้ เพื่อให้เด็ก ๆ สัมผัสชีวิตการร่วมเฉลิมฉลองพระเยซูเจ้า ผ่านทางบ้านเณร เพื่อพวกเขาจะได้มีโอกาสเข้ามาพบปะชีวิตการเป็นนักบวช ผ่านทางผู้คนที่เข้ามาร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากคณะนักบวชต่าง ๆ อาทิเช่น คณะเยสุอิต คณะเซนต์คาเบรียล คณะคาปูชิน คณะพระหฤทัยฯ เป็นต้น                 

          กิจกรรมช่วงค่ำ ณ บ้านสวนยอแซฟฯ โดยคุณสมบัติ งามวงศ์  วิถีชีวิตและหลักปฏิบัติ โดยคุณสมบัติ งามวงศ์ สรุปกิจกรรมตลอดทั้งวัน การไตร่ตรองชีวิต ในเวลาไม่มากนักเนื่องจากวันนี้ทั้งวันมีกิจกรรมมากพอสมควร จบด้วยการภาวนาสั้น ๆ ก่อนแยกย้ายราตรีสวัสดิ์

         วันที่ 3 เริ่มต้นด้วยการภาวนาให้กับผู้ล่วงลับ เด็ก ๆ ยุวธรรมทูตเดินทางไปยังสุสานศานติคาม (ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง) เพื่อเป็นการร่วมกันสวดภาวนาแด่ดวงวิญญาณทั้งหลาย  โดยพวกเขาพึงระลึกว่า ตัวเองสามารถภาวนาวิงวอนให้กับดวงวิญญาณทุกดวงด้วย

          หลังจากรับประทานอาหารเช้า เข้าสู่การเรียนรู้ ยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน  เพื่อจะสามารถวางแผนงานยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์เมื่อกลับไปยังโรงเรียนของตน

          จากนั้นร่วมพิธีมิสซา และรับเกียรติบัตร โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร การถ่ายรูปแต่ละโรงเรียน หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับ

 

                                                                                                                  ข่าวโดย: สุรัสวดี หงษ์วงค์

ประมวลภาพ

{gallery}net/25-27JULY14{/gallery}