Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/23JULY14
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2014

     วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2014  เวลา 9.30-12.00 น. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายงานธรรมทูตครั้งที่ 2 /2014  ณ ห้องประชุม   อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม  บางรัก  โดยการประชุมครั้งนี้ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ  ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย (PMS) และเลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต  ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการคณะธรรมทูตไทย(TMS)  พระสงฆ์ผู้จัดการแผนกฯ  พระสงฆ์ผู้แทนเขตปกครองวัด   ผู้แทนคณะนักบวช  และฆราวาสผู้รับผิดชอบงานธรรมทูตและงานศาสนสัมพันธ์ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  จำนวน  17 ท่าน  เพื่อส่งเสริม  แบ่งปันการทำงานระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2014 และประสานความร่วมมือในการดำเนินงานประกาศข่าวดีในเขตความดูแลและรับผิดชอบงาน   อีกทั้งรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานของแผนกต่างๆในฝ่ายงานธรรมทูตฯ พร้อมวางแนวทางผสานความร่วมมือในกิจกรรมตามโครงการต่างๆที่จะดำเนินงานระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมนี้  

ประมวลภาพ

{gallery}net/23JULY14{/gallery}