Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/18-20JULY14
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

ยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น และ

ยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ ปี 2014 (ระดับมัธยมปีที่1-3)

     แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรม ยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2014 ณ ศูนย์นักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ท่าจีน จ.สมุทรสาคร และยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2014 ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม โดยคุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณวารุณี แสงลิ้มสุวรรณ แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ และคุณสมบัติ งามวงศ์ แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมียุวธรรมทูตเข้ารับการอบรม 30 คน จาก 6 โรงเรียน และคุณครูผู้ดูแล 4 ท่าน

     อบรม ยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่น ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2014 ณ ศูนย์นักบุญอันนาสงเคราะห์ผู้อพยพย้ายถิ่น ท่าจีน จ.สมุทรสาคร

     9.45 - 12.30 น. จัดกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ร่วมกับเด็กอพยพย้ายถิ่น จำนวน 200 กว่าคนซึ่งเป็นเด็กที่เป็นพุทธศาสนิกชน  เริ่มด้วยการร่วมกิจกรรมรวม “สัมพันธ์ต่างความเชื่อ” ในลักษณะการให้เด็กยุวธรรมทูตเล่นเกมซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ เพื่อสะสมคะแนนและมอบรางวัลเมื่อจบการแข่งขัน  บรรยากาศดำเนินไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และเกิดความร่วมมือระหว่างเด็กยุวธรรมทูตกับเด็กอพยพย้ายถิ่นเป็นอย่างดี

     จากนั้นเป็นกิจกรรม “พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน” ในลักษณะกิจกรรมฐาน 4 ฐาน หัวข้อ รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วยกัน โดยให้เด็กยุวธรรมทูตเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลฐานแต่ละฐาน และมีคุณครูอยู่ประจำฐานด้วย การแบ่งกิจกรรมฐาน เพื่อจะให้ความรู้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องเกี่ยวกับยุวธรรมทูต ข้อคำสอนของคริสต์ศาสนา และกิจกรรมที่เน้นความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

     จากนั้น ตัวแทนยุวธรรมทูตกล่าวขอบคุณ คุณพ่อผู้อำนวยการศูนย์ คุณพ่อวิทยา ลัดลอย และมอบของที่ระลึก   เมื่อเสร็จกิจกรรมทุกอย่างแล้ว ยุวธรรมทูตและเด็กอพยพย้ายถิ่นฯ รวมทั้งคุณพ่อ เจ้าหน้าที่และคุณครูทุกท่าน รับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน เวลา 11.30 น. และเดินทางกลับ 13.30 น.

 

อบรม ยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2014  ณ บ้านสวนยอแซฟ สามพราน จ.นครปฐม

     เมื่อเดินทางกลับจากศูนย์นักบุญอันนาฯ ท่าจีน แล้ว เด็ก ๆ ยุวธรรมทูตทั้ง 30 คน เตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้งานศาสนสัมพันธ์ โดยเริ่มจากกิจกรรมทำความรู้จัก แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มตามทวีปทั้ง 5 ทวีป เพื่อมอบหมายหน้าที่ตลอดการจัดค่าย เน้นการทำหน้าที่ด้วยความเป็นหนึ่งเดียว พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การเตรียมยุวธรรมทูตด้วยกิจกรรมฐาน 4 ฐาน รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วยกัน เน้นให้ความรู้ใน 4 มิติหัวใจการเป็นยุวธรรมทูต และกิจกรรมส่งเสริมการเป็นยุวธรรมทูตที่ดี

     หลังจากนั้นยุวธรรมทูตร่วมกันทำหน้าที่กลุ่ม การจัดเตรียมพิธีมิสซา การสวดสายประคำธรรมทูต รับศีลอภัยบาป และร่วมกันในพิธีมิสซา โดยฝึกทำหน้าที่ด้วยใจที่ร้อนรนและร่วมตอบรับมิสซาในบรรยากาศแห่งความรักและศรัทธา

     ช่วงเย็นหลังทานอาหาร เรียนรู้หัวข้อ ศาสนาหลักในประเทศไทย โดยคุณวารุณี แสงลิ้มสุวรรณ ให้ความรู้ศาสนา 5 ศาสนาสำคัญ ๆ ในประเทศไทย และร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่มสัญลักษณ์ของแต่ละศาสนา สิ้นสุดกิจกรรมด้วยการภาวนาสั้น ๆ ก่อนแยกย้ายราตรีสวัสดิ์

     วันที่ 2 เริ่มต้นด้วยการภาวนาเช้า BEC ศาสนสัมพันธ์ เป็นกลุ่มใหญ่อ่านพระวาจารำพึงร่วมกัน ก่อนจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการแบ่งปันพระวาจาทุกคน พร้อมกับคุณครูและเจ้าหน้าที่ดูแล หลังจากนั้นรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

     เข้าสู่หัวข้อเรียนรู้ จิตตารมณ์ยุวธรรมทูต และพระศาสนจักรกับงานศาสนสัมพันธ์ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เพื่อเด็ก ๆ จะเรียนรู้และเข้าถึงจิตตารมณ์ของการเป็นยุวธรรมทูต และการเป็นยุวธรรมทูตที่ดี ที่จะสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอื่น ๆ ด้วยความเข้าใจ จากนั้นทำความเข้าใจ ศาสนสัมพันธ์คืออะไร เพื่อให้ยุวธรรมทูตกล้าหาญที่จะสร้างความสัมพันธ์ เกิดการเสวนาระหว่างคนอื่น ๆ โดยเฉพาะคนต่างศาสนา เป็นตัวแทนของข่าวดีไปยังที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะคนที่มีความเชื่อต่างจากเรา

     กิจกรรมฐาน 4 ฐาน 4 ศาสนา พราหมณ์-ฮินดู พุทธศาสนา คริสต์ และอิสลาม ในลักษณะการจำลองเหตุการณ์ ให้เด็ก ๆ ยุวธรรมทูตเข้าไปยังศาสนสถานของ 4 ศาสนาอย่างสำรวม ให้ความเคารพ และเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเข้าไปเรียนรู้และทำความเข้าใจในแต่ละศาสนาตามบรรยากาศของแต่ละศาสนา

    เวลา 15.00-16.00 น. กิจกรรม ณ บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน และศูนย์คนตาบอด เพื่อให้ยุวธรรมทูตได้ออกไปรับใช้ผู้สูงอายุ และคนตาบอด เรียนรู้วิถีชีวิตผู้ที่รอคอยโอกาสในลักษณะต่าง ๆ และให้พวกเขากล้าหาญที่จะแสดงออกถึงความดีด้วยการรับใช้เพื่อนพี่น้องเหล่านั้นด้วยความเต็มใจ และสามารถกลับไปทำในสังคมของตนที่ต้องออกไปพบเจอ

     กิจกรรมช่วงค่ำ กิจกรรม วิถีชีวิตและหลักปฏิบัติ โดยคุณสมบัติ งามวงศ์ เน้นการเรียนรู้แบบ Funny and Holy เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจวิถีชีวิตคริสตชน ทั้งในเรื่องของพระบัญญัติและศีลศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งกิจกรรมที่นำมาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เป็นทีม และร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว

     หลังจบคืนนี้ เป็นกิจกรรมภาวนาคืนแห่งแสงสว่าง เด็ก ๆ ยุวธรรมทูตทุกคนได้อยู่ในการรำพึงด้วยความเงียบ ในความมืด ก่อนที่จะเริ่มจุดเทียนทีละเล่ม จุดต่อไปทุกคนจนเกิดแสงสว่าง แล้วนำเทียนมารวมกันเป็นรูปไม้กางเขน ซึ่งเป็นค่ำคืนแห่งความประทับใจ ที่พวกเขาจะเชื่อมั่นในความดูแลของพระเป็นเจ้า ก่อนที่จะแยกย้ายราตรีสวัสดิ์

     วันที่ 3 เริ่มต้นด้วยการภาวนาให้กับผู้ล่วงลับ เด็ก ๆ ยุวธรรมทูตเดินทางไปยังสุสานศานติคาม (ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง) เพื่อเป็นการร่วมกันสวดภาวนาแด่ดวงวิญญาณทั้งหลาย ให้เด็ก ๆ ทุกคนได้นึกถึงดวงวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึง พวกเขาก็สามารถสวดวิงวอนให้กับดวงวิญญาณทุกดวงด้วย

     หลังจากรับประทานอาหารเช้า เข้าสู่การเรียนรู้ ยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์ในโรงเรียน เพื่อจะสามารถวางแผนงานยุวธรรมทูตกับงานศาสนสัมพันธ์เมื่อกลับไปยังโรงเรียนของตน

     จากนั้นร่วมพิธีมิสซา และรับเกียรติบัตร โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร การถ่ายรูปแต่ละโรงเรียน และการถ่ายรูปรวม หลังจากนั้นร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ก่อนแยกย้ายเดินทางกลับ

                                                                                                                                                                 ข่าวโดย: สุรัสวดี หงษ์วงค์

ประมวลภาพ

{gallery}net/18-20JULY14{/gallery}