Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/27-28JUNE14
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

อบรม “ผู้นำยุวธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ” ปี 2014 ระดับประถมฯ (ป.4-6)

“ยุวธรรมทูต ความเชื่อต้องแบ่งปันออกไป”

                แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต  จัดอบรม “ผู้นำยุวธรรมทูต” ปี 2014 ระดับประถมฯ (ป.4-6) วันศุกร์ที่ 27 - 28 มิถุนายน ค.ศ.2014 ณ บ้านธารพระพร อ.สามพราน จ.นครปฐม  โดย คุณพ่อเปโตร สมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต  ผู้อำนวยการยุวธรรทูต และหัวหน้าแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้รับผิดชอบงานธรรมทูตและงานศาสนสัมพันธ์เขต 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด น.มัทธิว ทุ่งลูกนก กำแพงแสน และ คุณเปาโล  สมบัติ งามวงศ์  ศูนย์คริสตศาสนธรรมกรุงเทพฯ เป็นวิทยากร โดยมีผู้นำยุวธรรมทูต จาก 18 โรงเรียน จำนวน 94 คน และคุณครูผู้ดูแล 18 ท่าน

                กิจกรรมเริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมเปิด Bibliodrama ด้วยท่าทางสง่างามถวายสรรเสริญพระเป็นเจ้า กิจกรรมทำความรู้จักแบบยุวธรรมทูต เพื่อพร้อมเข้าสู่หัวข้อต่าง ๆ เริ่มด้วยการรับชมวีดีโอประวัติยุวธรรมทูต   คุณพ่อบรรยายเรื่องชีวิตฝ่ายจิตและการอภิบาลธรรมทูตในการประกาศพระวรสาร  และด้วยการทำกิจกรรมกลุ่มวาดภาพต้นยุวธรรมทูต โดยเน้นที่ผลของพระจิตเจ้า 9 ประการในจดหมายกาลาเทีย

ช่วงบ่าย หลังจากหัวข้อปลุกเร้าจิตตารมณ์ธรรมทูต  เพื่อการสร้างเด็กให้เป็นธรรมทูต ด้วยการชมวีดีทัศน์ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว แล้วให้ทำกิจกรรมกลุ่มการที่เด็ก ๆ จะสามารถเป็นยุวธรรมทูตด้วยสิ่งที่พวกเขาเป็นและมีอยู่

                เวลา 15.30 - 16.30 น. แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่มเพื่อไปทำกิจกรรมที่ศูนย์ 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด  บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน  และบ้านธิดารักษ์  เพื่อนำความเชื่อออกไปแบ่งปันกับผู้คนที่รอคอยโอกาสในรูปแบบต่าง ๆ การสัมผัสช่วยเหลือพวกเขา

                กิจกรรมหลังอาหารเย็น ให้น้อง ๆ แบ่งปันความประทับใจการทำกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ซึ่งเป็นการแบ่งปันภายในกลุ่ม จากนั้นแบ่งปันไปยังกลุ่มใหญ่ เด็ก ๆ มีประสบการณ์ที่ดีในการร่วมมือในงานธรรมทูต  มีความประทับใจ และอยากที่จะแบ่งปันช่วยเหลือเมื่อต้องออกไปพบเจอผู้คนเหล่านี้ในสังคม  จากนั้นเป็นการผ่อนคลายความรู้ตลอดทั้งวันด้วยการทำกิจกรรมตอบคำถามสะสมคะแนนเป็นกลุ่ม เด็ก ๆ ร่วมมือกันในกลุ่มและมีความกระตือรือร้นที่จะตอบคำถาม  และก่อนจบกิจกรรมในค่ำคืน  กิจกรรมเล็ก ๆ “ส่งคนรักที่ท่าเรือ” การบอกกล่าวความรู้สึกถึงบุคคลที่เรารัก ก่อนที่จะจากไป ดังที่องค์พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่การประกาศข่าวดีให้กับเรา ก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จขึ้นสวรรค์ พระองค์ทรงมอบหมายหน้าที่การประกาศข่าวดีให้กับเรา จากนั้นเป็นการภาวนาร่วมกัน “ค่ำคืนแห่งแสงเทียน” ให้เด็ก ๆ ได้นึกถึงพระคุณความรักของพระเป็นเจ้า ผ่านทางการได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่น ตลอดทั้งวัน ขอบคุณและขอโทษพระองค์ในความผิดพลาด เพื่อสามารถเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพระพร

                วันที่สอง เริ่มด้วยการภาวนาเช้า BEC รวมกลุ่มใหญ่แล้วให้แบ่งปันกลุ่มย่อย โดยมีคุณครูผู้ดูแลอยู่ร่วมในแต่ละกลุ่ม  เพื่อเด็ก ๆ และคุณครูจะได้แบ่งปันพระวาจาและการดลใจได้ทุกคน จากนั้นเป็นการเรียนรู้ในหัวข้อ การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มในงานธรรมทูต  การตั้งกลุ่ม การปฏิญาณตน  และการประชุมกลุ่มของยุวธรรมทูต  และการเข้ากลุ่มเพื่อวางแผนงานยุวธรรมทูตในโรงเรียน  พร้อมทั้งการนำเสนอ/รายงาน  การร่วมประเมินค่าย  และจบด้วยกิจกรรมพิเศษ “เงินตะลันต์ของฉัน” การเฉลยและมอบตะลันต์ให้แก่ทุกคน

         เวลา 13.30 น. พิธีมิสซา และมอบเกียรติบัตร โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย  ถ่ายรูปร่วมกัน  และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

รายชื่อโรงเรียน/จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมและครูผู้ดูแล

1. ร.ร.เซนต์หลุยส์ศึกษา                                 คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

2. ร.ร.ซางตาครู้สศึกษา                                  คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

3. ร.ร.แม่พระประจักษ์ กรุงเทพฯ                     คุณครู 3 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 7 คน

4. ร.ร.เซนต์เทเรซา                                        คุณครู 4 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

5.  ร.ร.มารดานฤมล                                        คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

6.  ร.ร.คอมมูนิต้าอินคอนโทร                         คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

7. ร.ร.นักบุญเปโตร สามพราน                        ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

8. ร.ร.ยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกสามัญหญิง        คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

9. ร.ร.ราษฎร์บำรุงศิลป์                                  คุณครู 1 ท่าน  ผู้นำยุวธรรมทูต 4 คน

10. ร.ร.อัสสัมชัญ แผนกประถมฯ                    คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 4 คน

11. ร.ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม                   คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 6 คน

12. ร.ร.เซนต์คาเบรียล                                   คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมมทูต 6 คน

13. ร.ร.เซนต์โยเซฟทิพวัล                             คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

14. ร.ร.มารีย์อุปถัมภ์                                      คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

15. ร.ร.ลาซาล                                               คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

16. ร.ร.อัสสัมชัญศึกษา                                 คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 8 คน

17. ร.ร.พระหฤทัยพัฒนเวศม์                          คุณครู 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

18.  ร.ร.พระแม่มารี สาทร                               ซิสเตอร์ 1 ท่าน ผู้นำยุวธรรมทูต 5 คน

 

ประมวลภาพ

{gallery}net/27-28JUNE14{/gallery}

วิธี Save รูป

คลิกขวาที่รูป แล้วกด Open link in new tab จะเจอรูปอีกหน้า ให้กดคลิกขวาที่รูป แล้วกด Save image as..