Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

4

          คอร์สอัลฟ่าออนไลน์ ทุกคืนวันพฤหัสบดี รอบแรกของปี ค.ศ. 2024 เวลา 19.30 น. - 21.00 น. โดยแผนกปฏิบัติการ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับอาสาสมัครทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ฝ่ายงานธรรมทูต ได้ดำเนินการมาเกินครึ่งทางแล้ว (เริ่มตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2024) โดยได้ดำเนินมาถึงช่วงอัลฟ่าสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอัลฟ่าที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมคอร์สอัลฟ่าได้เข้ามาพบปะ พูดคุยกัน ทำความรู้จักกันมากขึ้น และสำคัญที่สุดคือ การมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันเกี่ยวกับพระจิตเจ้าและมาร่วมภาวนาให้แก่กันและกันในบรรยากาศสบายๆ เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นพี่น้องกัน

          ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน ค.ศ. 2024 แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ ร่วมกับอาสาสมัครทีมงานอัลฟ่าคาทอลิก ฝ่ายงานธรรมทูต ได้จัดกิจกรรมอัลฟ่าสุดสัปดาห์ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมคอร์สอัลฟ่าออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 บ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เวลา 9.00 น. - 16.00 น. มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 16 คน โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการภาวนาร่วมกัน มีกิจกรรมเกมสันทนาการต่างๆ เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมทั้งช่วงเช้าและบ่าย และช่วงสำคัญหลัก คือ การรับชมวีดิทัศน์อัลฟ่าเพื่อศึกษาร่วมกันในหัวข้อ "พระจิตเจ้า คือใคร?" (บทที่ 8), "พระจิตเจ้าทรงทำอะไร?" (บทที่ 9), "ฉันจะเต็มล้นด้วยพระจิตเจ้าได้อย่างไร?" (บทที่ 10) และหัวข้อ "ฉันจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าได้อย่างไร?" (บทที่ 11) นอกจากนี้มีการภาวนาในกลุ่มย่อย แบ่งปันประสบการณ์ ไตร่ตรองภายในกลุ่มย่อย และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันด้วยบรรยากาศสบายๆ ขอขอบคุณคุณพ่ออดิศักดิ์ สมแสงสรวง เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี