Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

S 62406680

แผนกปฏิบัติการ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับทีมงานอัลฟ่า ฝ่ายงานธรรมทูต นำโดยคุณนิรมล สุขวัฒนางกูร ได้จัดอบรมและเข้าเงียบสำหรับทีมงานอัลฟ่าและผู้ร่วมอัลฟ่า วัดเซนต์จอห์น ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. 2023 ณ บ้านผู้หว่าน อ. สามพราน จ. นครปฐม โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 15 คน

กิจกรรมหลักๆ ตลอดทั้ง 3 วัน
- เยี่ยมชมอารามคาร์เมไลท์ สามพราน เยี่ยมชมภายในวัด สวดภาวนาส่วนตัวและซื้อของฝาก
- ฟังบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ศาสนสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิต" โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นวิทยากร
- พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดการเข้าเงียบ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธาน
- อบรมช่วงครึ่งเช้าและครึ่งบ่ายในหัวข้อ "การสร้างทีมงานอัลฟ่า" และ "การฝึกนำกลุ่มย่อยสำหรับผู้ที่จะเป็นผู้นำกลุ่ม" โดยคุณนิรมล สุขวัฒนางกูร และทีมงานฯ
- สรุปภาพรวมของการจัดอบรมและมีการคัดเลือกทีมงานอัลฟ่าประจำวัดเซนต์จอห์นชุดใหม่ ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลหลักในคอร์สอัลฟ่าของทางวัดต่อไป
- สวดภาวนาแบบเทเซ่
- ฟังบรรยายและความรู้ในหัวข้อ "พันธกิจการแพร่ธรรม" โดยมีคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี, อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย เป็นวิทยากร
- จากนั้นร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดการเข้าเงียบ โดยคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี เป็นประธาน

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี