Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

begin 

เริ่มต้นใหม่

ทุกๆวัน เรามีโอกาสใหม่เสมอ ให้เราเริ่มต้นใหม่ ... เรามีพื้นที่รับผิดชอบร่วมกันที่สามารถเริ่มต้นและสร้างกระบวนการการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ให้เรามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูและช่วยเหลือสังคมที่บาดเจ็บ
วันนี้ เรามีโอกาสดีที่จะแสดงให้เห็นว่า แท้จริงแล้วเราเป็นพี่น้องกัน
เรามีโอกาสที่จะเป็นเหมือนชาวสะมาเรียผู้ใจดี ที่ยอมรับแบกความเจ็บปวดของความล้มเหลวไว้กับตัวเอง
แทนที่จะเน้นแต่ความเกลียดชังและความขุ่นเคือง

...เพียงแค่มีความปรารถนาบริสุทธิ์และเรียบง่ายที่ต้องการเป็นคนที่เข้มแข็งและไม่เหน็ดเหนื่อย
ที่จะทำงานช่วยคนที่ล้มลงให้ลุกขึ้นใหม่ แม้ว่าหลายครั้งเราอาจรู้สึกเหนื่อยหน่าย...
ที่จะทำงานช่วยคนที่ล้มลงให้ลุกขึ้นใหม่ แม้ว่าหลายครั้งเราอาจรู้สึกเหนื่อยหน่าย...
ปล่อยให้คนอื่นคิดถึงเรื่องการเมืองหรือเศรษฐกิจ เพื่อเกมอำนาจของพวกเขาไปเถิด
แต่สำหรับเรา ให้เราส่งเสริมความดีและรับใช้ความดี

สมณสาส์น ทุกคนเป็นพี่น้องกัน (ข้อ 77)
ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 

ที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่ นิตยสารราย 2 เดือน ฉบับที่ 235 ปีที่ 40 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021/2564 หน้า 40

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี