Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

stteresa

นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี
องค์อุปถัมภ์การแพร่ธรรมในต่างแดนและนักปราชญ์ของพระศาสนจักร

“ถ้าพวกท่านไม่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองและกลับกลายเป็นเหมือนเด็กๆพวกท่านก็จะไม่ได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ ( มธ 18:3 ) เป็นอุดมการณ์แห่งพระวรสารที่พระศาสนจักรในวันนี้ได้เสนอให้กับบรรดาลูกๆ ของท่าน ในชีวิตตัวอย่างของนักบุญหญิงสาวองค์นี้
     นักบุญ เทเรซา มาร์ติน เกิดที่อะลังซอง ในแคว้นนอร์มังดี ประเทศฝรั่งเศส เธอ ได้รับอนุญาตจากพระสันตะปาปา เลโอ ที่ 13 ให้เข้าอารามคาร์แมลที่ลีซีเออซ์ เมื่อมีอายุได้เพียง 15 ปี ตลอดระยะเวลา 9 ปี ที่เธอได้ใช้ชีวิตในอารามแห่งนี้ได้เป็นระยะเวลาของการเจริญชีวิตที่เข้มข้นเป็นพิเศษและ เพราะความนบนอบเธอได้เขียนประสบการณ์ แห่งชีวิตภายในของเธอซึ่งได้กลายเป็นหนังสือ “ประวัติของดวงวิญญาณดวงหนึ่ง”ที่เซลีนพี่สาวของเธอได้เป็นผู้เผยแพร ่และหนังสือเล่มนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้อ่านมากมายอย่างแทบไม่น่าเชื่อ


“หนทางน้อยๆ แห่งวัยเด็กทางชีวิตภายในของเธอ” ได้มีพลังในตัวองในอันที่จะอุทิศตัวเองทั้งหมดอย่างไม่มีขีดจำกัด เธอมักจะกล่าวอยู่เสมอๆ ว่า “ฉันไม่เคยปฏิเสธที่จะไม่ยอมทำอะไรเพื่อพระเจ้าผู้ทรงพระทัยดีเลย” นี่แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความรักที่ เธอมีต่อพระเจ้าในหัวใจของพระศาสนจักร และในพระศาสนจักรนี้เองที่เธอได้ค้นพบกระแสเรียกของเธอ จากอัตชีวประวัติของเธอที่ได้พิมพ์ออกสู่สายตาของชาวโลกในเวลานี้ ยิ่งทำให้เราได้รู้จักเธอดีขึ้นเป็นต้นในชีวิตวัยเด็กของเธอที่ซื่อ ๆ และร่าเริงยินดีอยู่ เสมอๆ
นักบุญ เทเรซา เป็นอาจารย์สอนนวก (โนวิส) อยู่หลายปี และได้กลาย เป็นอาจารย์แห่งชีวิตภายในที่แท้จริงตามเจตนารมณ์แห่งบุญลาภ 8 ประการ สำหรับทุก ๆ คน พระเจ้าได้ทรงจูงมือเธอและนำเธอไปสู่การอุทิศตนทั้งครบให้แก่ความรักสำหรับความรอดของโลก
ในขณะนี้ เธอยังได้ทำงานชิ้นนี้ของเธอต่อไปอีก คือเธอได้ช่วยเหลือผู้ที่อ้อนวอน เธอโดยให้ “ฝนโปรยลงมาเป็นเป็นดอกกุหลาบ” สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 ได้ทรงประกาศแต่งตั้งให้เธอเป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับมิสซังสากล
     ในบูชามิสซาซึ่งนักบุญ เทเรซา ได้ค้นพบภาระหน้าที่ของการแพร่ธรรมในบูชานั้น ในทุกวันนี้บูชามิสซายังได้เสนอให้เราได้เอาตัวอย่างของเธอในการมี “ใจยากจน” ด้วยความเต็มใจ และในความห่วยใยที่เธอมีต่อพระสาสนจักรสากล เป็นต้นสำหรับจุดประสงค์ใหญ่ๆ ของพระศาสนจักรที่ทำการแพร่ธรรมอยู่ พระคริสตเจ้าซึ่งทำพระองค์เอง เป็น “คนที่เล็กที่สุด” ในกลุ่มของเราที่มาร่วมถวายบูชามิสซา โดยอาศัยปังและเหล้าองุ่นที่ได้รับการเสกจากพระสงฆ์ ได้สอนเราให้รู้จักหนทางที่แน่นอนสำหรับจะรักทุกคน นั่นก็คือ “กางเขน” ของพระองค์

คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ

1. ให้เราทำตัวเราให้เล็กๆ และต่ำต้อย เพื่อจะได้เป็นใหญ่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า
2. ขอให้พลังแห่งการแพร่ธรรม คือ ความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว และไม่เห็นแก่ได้อยู่ในสายตา
3. ขอให้เราเป็นผู้แพร่ธรรมโดยอาศัยการภาวนา การเสียสละ และด้วย กิจการด้วยเถิด
4. ขอพระคริสตเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือ พิทักษ์รักษา และบันดาลให้เกิดผลซึ่งในงานของผู้แพร่ธรรม
ทั้งหลาย

ที่มา  catholic.or.th

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี