Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

S 4374539โครงการประชุมคณะกรรมการ PMG BKK ครั้งที่ 1 และ 2 ปี ค.ศ. 2019

แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดประชุมคณะกรรมการ PMG BKK ณ ห้องประชุมชั้น 1 บ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีฯ ในปี 2019

ซึ่งจำเป็นต้องให้คณะกรรมการ, ตัวแทนเขตต่างๆ ร่วมมือกันประสานงาน ประชาสัมพันธ์เข้าถึงคริสตชนในเขตของตน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้น เช่น จัดบุคลากรสำหรับประกาศข่าวดีในพื้นที่ต่างๆ หรือ ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมอาสาสมัครประกาศข่าวดีฯ ปี 2019 (ปีที่ 11)

- ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2019 มีผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน
S 4374531 S 4374541 
- ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2019 มีผู้เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน
ประชุม pmg bkk 26 190403 0001 ประชุม pmg bkk 26 190403 0004

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี