Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

24 สิงหาคม นักบุญ บาร์โธโลมิว (ศตวรรษที่ 1) อัครธรรมทูต

     บาร์โธโลมิว แห่งเมืองคานา “บุตรของชาวไร่” ได้รู้จักพระเยซูเจ้าโดยการแนะนำของฟิลิป เป็นคนหนึ่งในบรรดาศิษย์รุ่นแรกของพระเยซูเจ้า และคงจะเป็นคนเดียวกับนาธานาแอล “ชาวอิสราเอลแท้เป็นคนไม่มีมารยา” (ยน.1:45-51) และเป็นเพราะคำพูดของพระเยซูเจ้านี้เองที่ทำให้นาธานาแอลได้แสดงออกซึ่งความเชื่อที่ร้อนรน หลังจากที่ได้บอกว่า “จะมีอะไรดีมาจากนาซาเร็ธได้รึ” จนถึงกับทำให้ท่านได้เอ่ยอุทานออกมาว่า “รับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอล”

     เราไม่รู้อะไรที่แน่นอนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของนักบุญองค์นี้ เพราะต่างถิ่นต่างก็บอกว่านักบุญบาร์โธโลมิวได้มาประกาศพระวรสารในถิ่นของตน และเชื่อกันว่าท่านได้เป็นมรณสักขีโดยถูกแล่เนื้อเป็นๆ ตามวิธีทรมานลงโทษของชาวเปอร์เซียในสมัยนั้น ท่านได้รับการเคารพที่เกาะ ตีเบรีนา ในกรุงโรม
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราทำงานตามแบบอย่างของบรรดาอัครสาวก โดยไม่แสวงหาเกียรติยศให้กับตัวเอง
2. ขอให้ใครๆ เขาสามารถพูดกับเราว่า ในตัวคนคนนี้เป็นคนไม่มีมารยา
3. ขอให้เราสวดภาวนาให้ทุกคนที่กำลังแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตใจ
4. ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดเปิดหัวใจของมนุษย์ทุกคนให้รับธรรมล้ำลึกปัสกาด้วยเถิด
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 336-337)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี