Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

16 กรกฎาคม แม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล

     พระคัมภีร์ได้ขับร้องชมความสวยงามของภูเขาคาร์แมล และบนภูเขาคาร์แมลนี้เอง ที่ท่านประกาศกเอลียาห์ได้ป้องกันความเชื่อของชนชาติอิสราแอล เกี่ยวกับพระเจ้าผู้ทรงชีวิต
     ในศตวรรษที่ 12 มีฤาษีบางท่านได้มาจำศีลภาวนาบนภูเขานี้และเป็นบรรดาฤาษีนี้เองที่คงจะได้ตั้งคณะคาร์แมล ซึ่งมีจุดประสงค์ในการเพ่งฌานและให้อยู่ภายใต้ความอุปถัมภ์ของพระชนนีพระเจ้า

     อย่างไรก็ตามการฉลองในวันนี้ตามที่มีบันทึกไว้ในคณะคาร์แมล เตือนเราให้ระลึกถึงวันที่อธิการใหญ่คนแรกของคณะคือ นักบุญซีมอน สต๊อก ได้รับ “สายแทนจำพวก” พร้อมกับคำมั่นสัญญาที่จะได้รับความรอดนิรันดร์ จากพระหัตถ์ของพระมารดาเอง
     พระนางมารีอาผู้ปฏิสนธินิรมลที่ได้ประจักษ์มาที่ลูร์ด ก็ได้ทรงเลือกเอาวันที่ 16 กรกฎาคม เป็นวันสุดท้ายที่จะกล่าวอำลานักบุญแบร์นาแด๊ท
พระนางมารีอาทรงเป็นอุดมการณ์อันบริสุทธิ์ที่สุดของชีวิตนักบวช
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เรามองดูพระนางมารีอา แบบอย่างชีวิตที่ได้ถวายแด่พระสวามีเจ้า
2. ให้เรารำพึงพร้อมๆกับพระนางมารีอา รำพึงถึงพระเยซูเจ้าเพื่อเราจะได้สามารถประกาศและนำพระองค์ไปยังผู้อื่น
3.ให้เราวิงวอนขอพระนางมารีอา ได้มาเฝ้าดูแลเราในขณะที่เราจะตายด้วยเถิด เพราะนางคือ “ประตูสวรรค์”
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 269)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี