Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

24 มิถุนายน วันเกิด ของนักบุญ ยอห์น แบปติสต์ (ศตวรรษที่ 1)

     นักบุญยอห์น แบปติสต์ เป็นบุตรชายของท่านเศคาริยาห์ ผู้เป็นใบ้เพราะไม่เชื่อว่าท่านจะบังเกิดมาและนางเอลิซาเบธผู้เป็นหมัน การเกิดของท่านยอห์น แบปติสต์เป็นการประกาศให้ทราบว่าสมัยของพระเมสสิยาห์กำลังจะมาถึงแล้ว และในสมัยของพระเมสสิยาห์นี้ ผู้ที่เป็นหมันจะมีลูกดกและผู้ที่เป็นใบ้จะกลายเป็นประกาศก

     พระวรสารได้เติมชื่อเรียก “แบปติสต์” ให้ท่านก็เพราะว่าท่านได้ประกาศพิธีล้างแบบใหม่ (มธ.3:13-17) ซึ่งในพิธีนี้ผู้มาขอรับพิธีล้างไม่ต้องจุ่มตัวลงไปแช่ในน้ำเหมือนกับในพิธีล้างของพวกยิว แต่ให้รับน้ำจากท่อธารจากมือของศาสนบริกรคือผู้ประกอบพิธี และดังนี้ท่านยอห์นต้องการจะสอนเราว่า มนุษย์ไม่สามารถที่จะชำระตนให้สะอาดบริสุทธิ์ได้โดยลำพังตนเอง แต่ว่าความศักดิ์สิทธิ์นั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้า
     ท่านยอห์น แบปติสต์ เป็นผู้ทำพลีกรรมใช้โทษบาปมาก ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ท่านได้เริ่มใช้วินัยนี้เวลาที่ท่านเจริญชีวิตอยู่ในกลุ่มนักบวชในถิ่นทุรกันดาร แต่อย่างไรก็ตามธรรมประเพณีชวนเราให้ระลึกถึงลักษณะของการเป็นประกาศกของท่านมากกว่า ท่านเป็นประกาศกในสองตำแหน่งด้วยกันและเป็นต้นท่านเป็นประกาศกในใจความของพระธรรมเดิม ท่านยอห์นเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาประกาศกทั้งหลายของชนชาติอิสราเอล ที่เป็นเช่นนี้เพราะท่านสามารถชี้ให้เห็นเป้าหมายของคำพยากรณ์ต่างๆ (มธ 11: 7-15 ; ยน.1: 19-28) และเพื่อเป็นเครื่องหมายชี้แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่จริงๆตามแบบของบรรดาประกาศกที่ยิ่งใหญ่ในพระธรรมเดิม นักบุญลูกา ได้เล่าถึงเรื่องการบังเกิดมาของท่าน โดยแสดงให้เห็นถึงภูมิหลังของกระแสเรียกที่สำคัญๆของบรรดาประกาศกในสมัยพระธรรมเดิม
     ประกาศกมิใช่เป็นเพียงแต่ผู้แจ้งข่าวถึงพระเมสสิยาห์ในอนาคตเท่านั้น แต่ที่สำคัญคือ เป็นผู้นำพระวาจาของพระเจ้าไปประกาศและเป็นประจักษ์พยานว่าพระวาจาที่สร้างสรรค์นี้อยู่ท่ามกลางพวกเรา อยู่ในโลกที่ได้รับการสร้างใหม่จากพระเป็นเจ้า
     ทุกๆครั้งที่เรามาร่วมพิธีบูชามิสซา พระวาจาของพระเจ้าประกาศซ้ำ สิ่งที่ท่านยอห์น แบปติสต์ ได้ประกาศเตือนชาวยิวที่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดนคือ “ขอให้พวกท่านเป็นทุกข์กลับใจ” เรื่องเล่าถึงการรับประทานอาหารค่ำครั้งสุดท้ายของพระคริสตเจ้าซึ่งมีบทภาวนาเสกศีลอยู่ด้วย และเป็นข้อความตอนหนึ่งของพระวรสารนั้นน่าจะทำให้เราถามตัวเราเองว่า “เราต้องทำอะไร” (กจ.2:37) คำตอบของพระคริสตเจ้า พระองค์ผู้ได้ถวายร่างกายและหลั่งพระโลหิตเพื่อเราคือว่า “พวกทานจงทำสิ่งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงเราเถิด”
     ชีวิตและการเป็นมรณสักขีของท่านยอห์น แบปติสต์ ก็เป็นการตอบสนองคำเชื้อเชิญของพระเยซูเจ้าที่ให้ติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุด และมีคริสตชนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่าน โดยได้พลีชีวิตและหลั่งเลือดเพื่อพระคริสตเจ้า เพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์
(ที่มา . ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 237 -238)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี