Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

13 มกราคม
นักบุญฮีลารี
(315 – 367)
พระสังฆราชและนักปราชญ์

     นักบุญ ฮีลารี ได้กลับใจมานับถือคริสต์ศาสนาเวลาที่มีอายุมากแล้ว เพราะได้อ่านพระคัมภีร์และจากการคิดทบทวนถึงจุดหมายของการเป็นมนุษย์ของท่านเอง ท่านได้ต่อสู้กับพวกเฮเรติกที่นิยมอารีอุสเลยต้องถูกเนรเทศให้อยู่แถบเอเชียไมเนอร์ แต่ว่าในถิ่นที่เนรเทศนี้เอง ท่านได้ศึกษาความคิดทางเทววิทยาของพระศาสนจักรตะวันออก และยังคงต่อสู้อย่างแข็งขันสำหรับป้องกันความเชื่อ ต่อมาท่านได้ถูกส่งกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนดังเดิม และได้พยายามออกแรงทำงานเพื่อให้พวกเฮเรติกที่นิยมอารีอุสได้กลับใจ เพราะความมีใจร้อนรนของท่านนี้เองที่ทำให้ท่านได้รับการขนานนามว่า “อาธานาสแห่งพระศาสนจักรตะวันตก”

     นักบุญ ฮีลารี ได้เขียนหนังสือเล่มโตเกี่ยวกับเรื่องพระตรีเอกภาพ “De Trinitate” และหนังสือ “คำอธิบายบทเพลงสดุดี” ที่มีชื่อเสียง นอกนั้นท่านยังได้แต่งเพลงขับร้องทางศาสนาและได้เรียบเรียงหนังสืออธิบายพระคัมภีร์อื่นๆอีกด้วย
     นักบุญ ฮีลารี เป็นนักบุญที่สำคัญองค์หนึ่งในการเผยแพร่ความเชื่อคริสตชน และได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาและวางโครงสร้างของเทววิทยาในด้านการไขแสดงของพระเป็นเจ้าโดยอาศัยเหตุผลเข้าช่วย ทั้งยังช่วยแสดงให้เห็นถึงเอกภาพของคริสตชนระหว่างพระศาสนจักรตะวันออกและพระศาสนจักรตะวันตกอีกด้วย
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1.ขอให้พระวรสารของพระคริสตเจ้าจงแพร่หลายและได้ถูกนำไปใช้ในชีวิตจากทุกๆคนด้วยเถิด
2.ข้าแต่พระสวามีเจ้า โปรดบันดาลให้มีอาจารย์แห่งความจริงและแห่งชีวิตที่แท้จริงในพระศาสนจักรด้วยเถิด
3.เมื่อตั้งใจฟังพระวาจาพระเป็นเจ้า ขอให้มนุษย์ได้ค้นพบความรักของพระองค์ด้วยเถิด
4.ให้เราได้รู้จักป้องกันความเชื่อของเราจากความหลงผิดต่างๆ และความไม่แน่นอนของเราด้วยเถิด

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี