Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

4 พฤศจิกายน
นักบุญชาร์ลส์ โบโรเมโอ
(1538 – 1584)
พระสังฆราช

     ชาร์ลส์ โบโรเมโอ เกิดที่อะโรนา เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 1538 เป็นหลานของพระสันตะปาปาปีโอที่ 4 ได้เป็นพระสงฆ์และพระสังฆราชตั้งแต่อายุ 24 ปี

     แม้ว่ากิจการทางด้านอภิบาลสัตบุรุษของท่านกำลังขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าในเวลาเดียวกันชีวิตภายในของท่านก็มิได้ว่างเปล่า ตรงข้ามกลับเข้มข้นยิ่งขึ้น การเจริญชีวิตประจำวันของท่านเป็นการกลับใจตามจิตตารมณ์พระวรสารเพื่อท่านจะได้ทำตัวให้ละม้ายคล้ายกับพระเยซูเจ้ายิ่งขึ้นเรื่อยๆ
     ท่านได้เป็นเลขาธิการรัฐของพระสันตะปาปา และต่อมาก็ได้เป็นพระอัครสังฆราชของเมืองมิลานซึ่งต้องรับผิดชอบถึง 15 สังฆมณฑลในแคว้นลอมบาร์เดีย, บีเอมอนเต, ลีกูเรีย และ กันตน ติชิโน
     นักบุญชาร์ลส์ ได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อพระสังคายนาแห่งเมืองเตรนโต และได้ช่วยให้พระสังคายนาจบลงด้วยดี ทั้งได้นำเอาผลของการประชุมมาใช้ด้วย คือการได้ออกเยี่ยมสัตบุรุษ วัด สังฆมณฑลบ่อยๆเท่าที่จะทำได้ ท่านได้จัดให้มีการประชุมพวกพระสงฆ์ ได้ตั้งบ้านเณรขึ้นหลายแห่ง และได้ออกข้อแนะนำสำหรับเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องพิธีกรรมของทั้งสองจารีตคือ จารีตโรมันและจารีตของนักบุญอัมโบรสิโอ ท่านได้จัดให้มีการสอนคำสอนในทุกระดับและได้จัดให้มีการประชุมพระสังฆราชของสังฆมณฑลรวม 11 ครั้งด้วยกัน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างในภายหลัง ท่านได้ตั้งโรงเรียนที่ไม่เก็บค่าเล่าเรียน ได้สร้างวิทยาลัย 4 แห่งสำหรับเยาวชนและบ้านพักสำหรับหญิงสาวที่อยู่ในภัยอันตราย นักบุญฟิลิป เนรี เมื่อได้ยินว่าท่านทำงานมากมายอย่างนี้ถึงกับร้องอุทานว่า “คนๆนี้ทำด้วยเหล็กหรืออย่างไร”
     กิจกรรมต่างๆของนักบุญชาร์ลส์มีมากมาย อันได้รับการหล่อเลี้ยงจากจิตตารมณ์แห่งการสวดภาวนาและการบำเพ็ญตบะ ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็น ท่านได้จัดองค์การคอยช่วยเหลือพวกผู้ยากจนขัดสนเป็นจำนวนมากคือประมาณหนึ่งในหกของประชากรทั้งหมด ท่านได้อุทิศตัวเองให้กับงานนี้อย่างเต็มที่ โดยเฉพะอย่างยิ่งในการใช้บุคลากร เป็นต้น ในระหว่างที่เกิดโรคระบาดร้ายแรงในปี 1576 มีคนเรียกโรคระบาดนี้ว่า โรคระบาดของนักบุญชาร์ลส์อันแสดงให้เห็นถึงความรักเมตตากรุณาของท่านนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด ท่านได้สิ้นใจเมื่อมีอายุได้ 46 ปี ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 1584
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดสอนพวกเราให้ช่วยเหลือและสนับสนุนงานของบรรดานายชุมพาบาล
2. ขอให้จิตตารมณ์ของการภาวนาและการทำพลีกรรมจงเป็นท่อธารของชีวิตการแพร่ธรรม ข้าแต่พระสวามีเจ้า โปรดให้พระศาสนจักรมีนายชุมพาบาลเหมือนอย่างนักบุญชาร์ลส์ โบโรเมโอ
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985, หน้า 457-459)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี