Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/28OCT17
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

อบรมสำหรับพี่เลี้ยงคริสตชน (Sponsors) ครั้งที่ 2/2017

     ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2017 คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดอบรมสำหรับพี่เลี้ยงคริสตชน (Sponsors) และครูคำสอน (Catechists) ในกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (RCIA) ครั้งที่ 2/2017 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

     ในการอบรมพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจากวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้แก่ อาสนวิหารอัสสัมชัญ 6 ท่าน, วัดเซนต์หลุยส์ 5 ท่าน, วัดซางตาครู้ส 1 ท่าน, วัดน้อยอารามพระหฤทัยฯ 1 ท่าน, วัดนักบุญมาร์โก 3 ท่าน, วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด(หัวตะเข้) 1 ท่าน, วัดแม่พระฟาติมา 3 ท่าน, วัดบ้านเซเวียร์ 1 ท่าน, วัดราชินีแห่งสันติสุข 2 ท่าน, วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ 3 ท่าน, วัดเซนต์จอห์น 3 ท่าน, วัดอัครเทวดามีคาแอล(สะพานใหม่) 1 ท่าน, วัดพระกุมารเยซู(กม.8) 1 ท่าน, วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 1 ท่าน, วัดพระแม่มหาการุณย์ 4 ท่าน, วัดนักบุญยอแซฟ (ตรอกจันท์) 1 ท่าน, วัดพระวิสุทธิวงส์ 8 ท่าน, วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ 1 ท่าน, วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 ท่าน
     และมีผู้เข้ารับการอบรมจากสังฆมณฑลราชบุรี ได้แก่ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด(บางนกแขวก) 1 ท่าน, จากสังฆมณฑลนครราชสีมา ได้แก่ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล 1 ท่าน, และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานอีก 5 ท่าน รวมทั้งสิ้น 54 ท่าน
ภายในงาน
ช่วงเช้า มีวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ
และเริ่มบรรยายในหัวข้อที่ 1 "รูปแบบการสอนคำสอนผู้ใหญ่"
และหัวข้อที่ 2 "บทบาทของพี่เลี้ยง (Sponsors) ของผู้สมัครเตรียมเป็นคริสตชน"

ช่วงบ่าย รับฟังบรรยายต่อในหัวข้อที่ 3 "แนะนำหนังสือก้าวไปด้วยกัน (Our Journey together) และแบ่งกลุ่มสาธิตการใช้หนังสือฯ" พร้อมฝึกการเป็นผู้นำกลุ่มในการเรียนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ที่เตรียมเป็นคริสตชน
โดย...อาจารย์ทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ และ อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม

     ทั้งนี้ ทางแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าอาวาส สภาอภิบาลวัด และผู้ที่รับผิดชอบสอนคำสอนผู้ใหญ่ทุกท่าน ที่สนับสนุนบรรดาพี่เลี้ยงและครูคำสอน มาเข้ารับการอบรมฯในครั้งนี้ด้วย

{gallery}net/28OCT17{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี