Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

ส่งใบตอบรับ รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมพี่เลี้ยง(Sponsors) ครั้งที่ 2
ที่คุณจักรายุทธ เอี่ยมละออ เจ้าหน้าที่แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่
ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
โทร:0-2681-3835,086-167-7205 โทรสาร: 0-2681-3836
หรือ LINE.ID: jakkayoot
ภายในวันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ.2017

(มีบริการอาหารเที่ยง / ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

ดาวน์โหลดรายละเอียด

จดหมาย + ใบตอบรับ + กำหนดการ

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี