Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

ประกาศผล

ผู้ที่ได้รับรางวัล “โครงการประกวดภาพระบายสียุวธรรมทูต”
หัวข้อ “ยุวธรรมทูตกับสิ่งสร้างของพระเจ้า”

กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชนะเลิศ                      ด.ญ. กริณทร ดำเนินผล
                                  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด.ช. ฤทธิพงษ์ เดชดวง
                                  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ด.ญ. พัชรภา หริกุลรักษ์
                                  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
รางวัลชมเชย              Phichsinee Chaivichayachat
                                  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
รางวัลชมเชย              ด.ญ. รดา แพร่สิริ
                                  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ผู้ที่ได้รับรางวัล “โครงการประกวดภาพวาดระบายสียุวธรรมทูต”
หัวข้อ “ยุวธรรมทูตกับสิ่งสร้างของพระเจ้า”
กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชนะเลิศ                       ด.ญ. ไพรัลยา เถานิลมณี
                                   โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด.ช. ธนบดี พลามิตร
                                   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ด.ญ.สมฤทัย ทรงสวัสดิ์วงศ์
                                   โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร
รางวัลชมเชย               ด.ญ.ธิติมา แซ่ลี
                                   โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร
รางวัลชมเชย               ด.ช. พีรพล ทรงสวัสดิ์วงศ์
                                   โรงเรียนคอมมูนิต้า อินคอนโทร

กลุ่มที่ 3 ระดับระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ชนะเลิศ                       ด.ญ. วีรยา ม่านแดง
                                   โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
                                   (ชื่อยุวธรรมทูตกับสิ่งสร้าของพระเจ้า)
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ด.ญ.นพรัตน์ ปริสุทธิวุฒิพร
                                  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
                                  (ชื่อแสงสว่างศักดิ์สิทธิ์)
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ด.ญ.วริศรา พันธุมจินดา
                                  โรงเรียนแม่พระฟาติมา
                                  (สิ่งที่ฟ้าประทาน)
รางวัลชมเชย              ด.ญ.โมรินี ยืนยง
                                   โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
                                   (ชื่อความรักของพระเจ้า)
รางวัลชมเชย               ด.ช.ชยุตพล จิรจตุรพักตร์
                                   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
                                   (ชื่อ ความสุขของพระเยซู)

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวด “โครงการกิจกรรมยุวธรรมทูตในโรงเรียน
ชนะเลิศ                      โรงเรียนแม่พระฟาติมา

                                  โครงการ ฟาติมา รวมพลัง ภาวนา จิตอาสาและแบ่งปัน
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

                                  “โครงการยุวธรรมทูต เพื่อนช่วยเพื่อน จิตอาสา ปันน้ำใจ”

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆและโรงเรียน

ที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะ

*แล้วพบกันวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2017 นี้ค่ะ

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี