Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

กิจกรรมส่งเสริมความเชื่อ
ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพฯ ครั้งที่ 11

     วันพุธ ที่ 22 มิถุนายน 2016 เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่แผนกคริสตชนฆราวาสจำนวน 1 ท่าน ได้ไปร่วมจัดกิจกรรมกับผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ ณ สถานสงเคราะห์ผู้พิการและทุพพลภาพ พระประแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
     ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับคำสอนเรื่องศีลอภัยบาป ที่เป็นศีลแห่งความรักและความเมตตาต่อพระเจ้าที่มีต่อคริสตชน ที่พลั้งเผลอทำผิดพลาดไป ให้กลับมาคืนดีกับพระองค์อีกครั้ง และเรื่องศีลกำลัง ซึ่งเป็นศีลที่คริสตชนได้รับพระหรรษทานจากพระจิตเจ้า ให้มีพละกำลังที่เข้มแข็งทางด้านความเชื่อ เป็นคริสตชนที่สมบูรณ์แบบ พร้อมที่จะดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเยซูเจ้าอย่างดียิ่งขึ้น โดยมีพระจิตเจ้าทรงช่วยเหลือ
     อนึ่ง ในการนี้ ได้มีการมอบเงินที่ทางแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต แผนกคริสตศาสนธรรม และแผนกจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้นำเงินทำบุญมามอบให้กับสถานสงเคราะห์แห่งนี้ เป็นจำนวนเงิน 7,857 บาทถ้วน สำหรับนำไปใช้บำรุงและดูแลผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้อย่างดีเสมอไป

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี