Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

อบรมศาสนสัมพันธ์ หลักสูตรพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ปี 2016

     วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2559 คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นวิทยากร ให้ความรู้หัวข้อ “ครสิตศาสนจักรสัมพันธ์” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้รวม 57 คน และได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการนี้ก่อนปิดการอบรมให้ความรู้พื้นฐาน 6 เสาร์ต่อเนื่อง

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี