Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

  DSC 1612

   ในวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2018 คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

   ผู้จัดการแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัด

  อบรมสำหรับพี่เลี้ยงคริสตชน (Sponsors)ในกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน

  (RCIA) ครั้งที่ 2/2018  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเลโอ แปรูดอง โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

   ในการอบรมพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2

    มีผู้เข้ารับการอบรมจากวัดในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น 40 ท่าน

ภายในงาน

ช่วงเช้า เริ่มสวดภาวนา และกล่าวเปิดการอบรม โดย คุณพ่อสมหมาย มธุรสสุวรรณ

และเริ่มบรรยายในหัวข้อที่ 1 "การให้คำปรึกษา และการแนะนำเกี่ยวกับศีลอภัยบาป"

DSC 1364DSC 1328

และหัวข้อที่ 2 "การปฏิบัติตัวเมื่อคริสตชนเข้าร่วมพิธีกับศาสนาอื่นๆ" โดย...คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช เป็นวิทยากร

DSC 1546DSC 1472

ช่วงบ่าย มีกิจกรรมส่งความสุขในโอกาสเตรียมฉลองพระคริสตสมภพ และปีใหม่ แก่บรรดาพี่เลี้ยงคริสตชนใหม่ในวัดต่างๆ

     ทั้งนี้ ทางแผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พร้อมเจ้าหน้าที่

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าอาวาส  สภาอภิบาลวัด และผู้ที่รับผิดชอบสอนคำสอนผู้ใหญ่ทุกท่าน 

ที่สนับสนุนบรรดาพี่เลี้ยงและครูคำสอนมาเข้ารับการอบรมฯในครั้งนี้ด้วย

   ประมวลภาพอบรมพี่เลี้ยง ครั้งที่ 2/2018

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี