Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

29 สิงหาคม นักบุญยอห์น บัปติสต์ ถูกตัดศีรษะ (ศตวรรษที่ 1) มรณสักขี

     “ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ที่บังเกิดจากสตรี” นี่เป็นคำชมของพระเยซูเจ้าเมื่อพูดถึงนักบุญยอห์น บัปติสต์ ท่านถูกประหารชีวิตเพราะความถูกต้องและความเชื่อ ความเชื่อที่ได้ทำให้ท่านประกาศการกลับใจสำหรับประชาชนที่กำลังรอคอยพระเมสสิยาห์หรือพระผู้ไถ่ที่กำลังเสด็จมาแล้ว
     เรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นมรณสักขีของท่านโดยถูกตัดศีรษะนั้น เกิดขึ้นในหอคอยที่มั่นของเมืองมาเครอนเต บนฝั่งทะเลตาย อันเป็นที่ซึ่งกษัตริย์เฮรอดผู้ชั่วร้ายมักจะชอบไปพักผ่อนในเวลาที่ว่างจากราชการ พระเยซูเจ้าเองได้ทราบเรื่องนี้จากศิษย์ของท่านนอห์น บัปติสต์ (ซึ่งเราเชื่อว่าคงจะต้องมีนักบุญยวงและนักบุญอันดรูว์อยู่ในจำนวนศิษย์ที่มาแจ้งเรื่องนี้ให้พระเยซูเจ้าได้ทราบด้วย (มก 6:17-29)

     น่าจะเป็นไปได้ที่การฉลองในวันนี้เป็นการระลึกถึงการอภิเษกวิหารที่ได้สร้างขึ้นถวายเป็นเกียรติแด่นักบุญผู้นำหน้าพระผู้ไถ่องค์นี้ที่เมืองเซบาสเตในแคว้นซามาเรีย
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้เราเป็นคริสตชนที่มั่นคงแน่วแน่ในความเชื่อมิใช่แบบเหยียบเรือสองแคม
2. ขอให้ชีวิตและคำพูดของเราเป็นการชักนำคนอื่นให้ไปหาพระคริสตเจ้า
3. ขอให้เราอย่าได้หวังผลตอบแทนจากงานแพร่ธรรมของเรา
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 347-348)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี