Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

16 สิงหาคม นักบุญ สเตเฟน แห่งประเทศฮังการี (969 – 1038)

     การเผยแพร่พระวรสารในประเทศฮังการี ได้เริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 โดยเฉพาะศาสนจักรแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล ทว่าต่อมาในศตวรรษที่ 11 การประกาศพระวรสารที่ว่านี้ถูกท้าทายอย่างมาก เพราะพระศาสนจักรตะวันออกได้สูญเสียตำแหน่ง และการเคารพนับหน้าถือตาในพระศาสนจักรทั่วๆไป บังเอิญโชคดีที่ดยุ๊คสเทเฟนได้แลเห็นภัยอันนี้ จึงได้ตัดสินใจตรับเอาขนบธรรมเนียมประเพณีและการปฏิบัติต่างๆของทางตะวันตก

     นักบุญสเทเฟน เกิดที่พันโนเทีย หลังจากรับศีลล้างบาปแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงหันไปหาพระศาสนจักรที่กรุงโรม และได้รับการสวมมงกุฎเป็นกษัตริย์ในคืนวันพระคริสตสมภพปี 1000 จากพระสันตะปาปาซิลแวสเตอร์ที่ 2
     พระองค์ได้รับความช่วยเหลือในด้านการแพร่ธรรมจากเยราร์โดซา เกรโด ชาวเวนิสซึ่งได้ช่วยเหลืออบรมเจ้าชายเอเมริโกให้พระองค์ด้วย ซึ่งต่อมาได้เป็นพระสังฆราชและมรณสักขี
      นักบุญ สเทเฟน ได้ถวายอาณาจักรของพระองค์แด่พระนางมารีอา พระองค์ได้ให้ความยุติธรรมแก่บรรดาคนยากจนและได้ทำการสอนคำสอนแก่พวกเขาเป็นการส่วนพระองค์ด้วย ทั้งได้สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรต่างๆ และการจัดระเบียบในสังฆมณฑลต่างๆ ตามประเพณีของพระศาสนจักรที่กรุงโรมโดยมีบรรดาฤาษีเบเนดิกตินที่คลูนีคอยช่วยเหลือ และอารามฤาษีนักบุญมาร์ตินแห่งปันนอสฮัลมา ได้กลายเป็นศูนย์กลางการแพร่ธรรมใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
     นักบุญ สเทเฟน ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นนักบุญ เมื่อปี 1083 จากพระสันตะปาปาเกรกอรี่ที่ 7 พร้อมกับเจ้าชายนักบุญ เอเมริโก ซึ่งจบชีวิตลงตั้งแต่ยังเยาว์และเป็นแบบอย่างของความไร้เดียงสา
     นักบุญ สเทเฟน และนักบุญ เอเมริโก ต่างก็เป็นฆราวาสธรรมดา แต่ได้เป็นแบบอย่างสำหรับเราทุกคนในการทำงานช่วยพระศาสนจักรโดยแสดงให้เราเห็นว่า ท่านทั้งสองก็มีส่วนในการแพร่ธรรมพร้อมกับสมาชิกคนอื่นๆของพระศาสนจักรเหมือนกัน
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราไตร่ตรองว่าเราควรจะต้องมีส่วนในการขยายพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอย่างไร
2. ในพิธีบูชามิสซาให้เราได้แลเห็นถึงความจำเป็นของพระศาสนจักรในทุกวันนี้
3. ข้าแต่พระสวามีเจ้า ขอพระองค์ได้ทรงโปรดส่องสว่างและนำบรรดาผู้ปกครองประเทศทั้งหลายให้ทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 322-323)

 

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี