Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

8 สิงหาคม นักบุญ โดมีนิก (1170 -1221)
พระสงฆ์และผู้ตั้งคณะโดมีนิกัน

     โดมีนิก เกิดที่คาลารูเอกา ประเทศสเปน ท่านศึกษาเทววิทยาที่วาเลยเซีย และบวชเป็นพระสงฆ์ที่ออสมา เป็นคุณพ่อเจ้าวัดชาวสเปน ขณะที่มีอายุ 35 ปี ได้พบปัญหาหนักใจในด้านการแพร่ธรรมบนผืนแผ่นดินคริสตชนที่ถูกพวกเฮเรติกโจมตี ท่านได้รับมอบหมายจากพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 ให้ทำงานแพร่ธรรมสู้กับพวกเฮเรติกอัลบีลัวส์ ในประเทศฝรั่งเศสตอนใต้

     ด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละ ความมีใจโอบอ้อมอารี ความเชื่อ และความสุภาพ นักบุญโดมีนิก ก็ได้ประสบความสำเร็จ คือได้ทำให้พวกเฮเรติกเหล่านั้นกลับใจเป็นจำนวนมาก และเพราะท่านอยากได้ผู้ร่วมงานที่มีความกล้าและได้รับการศึกษาดีมาช่วยงานของท่าน ท่านจึงได้ตั้งคณะ “คณะนักเทศน์” หรือที่เรียกว่า “คณะโดมินิกัน” โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง เจริญชีวิตเป็นแบบอย่างในเรื่องความยากจนแต่ก็ไม่เกินไป อันอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกและความไม่สบายใจ
     นักบุญ โดมีนิก ได้เป็นธรรมทูตของการสวดลูกประคำเพื่อป้องกันความเชื่อของสัตบุรุษ ท่านเป็นธรรมทูตและนักจาริกแสวงบุญที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ท่านได้สิ้นใจเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1221 ท่ามกลางบรรดา     นักบวชของท่านเองที่เมืองโบโลญาและเขาได้ปลงศพของท่านที่นี่ด้วย
     ก่อนสิ้นใจท่านได้เตือนบรรดานักบวชของท่านว่า “จงมีความรัก เมตตา จงรักษาความสุภาพเอาไว้ จงสะสมทรัพย์สมบัติแห่งความยากจนอันศักดิ์สิทธิ์” ท่านเป็นแบบอย่างของผู้ที่ประกาศพระวาจาของพระเป็นเจ้า
     คณะโดมีนีกันได้ให้ธรรมทูตที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นนักบุญและอาจารย์แห่งความเชื่อแก่พระศาสนจักรเป็นจำนวนมาก
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. เราฟังพระวาจาของพระเจ้า ก็ขอให้พระวาจานั้นได้บังเกิดผลอย่างเต็มที่ในตัวเรา
2. เมื่อเกิดความยุ่งยากในชีวิต ให้เราได้ฟังพระวาจาของพระเจ้า
3. ขอให้การอ่านพระวาจาของพระ ช่วยให้เราได้มีกำลังใจ มีความชื่นชมยินดีและนำไปดำเนินชีวิต
4. ขอให้พระวาจาของพระช่วยเราให้ค้นพบน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา
(ที่มา : ย. วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 307-308)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี