Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

26 กรกฎาคม นักบุญยออากิม และนักบุญอันนา
บิดามารดาของพระนางมารีอา (ศตวรรษที่ 1)

     พระเป็นเจ้ามักจะใช้อุปกรณ์ที่ต่ำต้อยสำหรับแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์เสมอ เป็นต้นสำหรับแผนการแห่งการไถ่กู้ของพระองค์ ในกรณีนี้บิดามารดาของพระนางพรหมจารีมารีอาจึงเป็นผู้โชคดีอย่างยิ่ง บรรดาคริสตชนเป็นต้นชาวคาทอลิกได้ให้ความเคารพนับถือท่านทั้งสองเป็นอย่างมาก เพราะท่านทั้งสองเป็น “คุณตาและคุณยายของพระเยซูเจ้า”

     ในปฐมพระวรสารของนักบุญยากอบ ซึ่งเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นในศตวรรษที่ 2 ที่พระศาสนจักรไม่ได้รับรองอย่างเป็นทางการ ทำให้เรารู้จักท่านและได้ให้ชื่อนี้แด่ท่านทั้งสอง คือ “ยออากิมและอันนา” พระศาสนจักรตะวันออกได้ใส่ชื่อท่านทั้งสองไว้ในพิธีกรรม ที่จริงในภาคพื้นตะวันออก ได้มีธรรมเนียมที่จะแสดงความชื่นชมยินดีกับบิดามารดาเมื่อมีบุตรเกิดมา ดังนี้หลังจากที่เราได้ฉลองพระคริสตสมภพ เราก็มาแสดงความชื่นชมยินดีกับพระมารดาของพระกุมารในวันที่ 1 มกราคม และก่อนการบังเกิดของพระนางมารีอา (8 กันยายน) เราก็มาแสดงความยินดีกับนักบุญยออากิม และ นักบุญอันนา
     พระสัญญาที่พระเยซูเจ้าได้ทรงกระทำกับอับราฮัมกำลังใกล้จะสำเร็จเป็นไป โดยอาศัยท่านทั้งสอง เราในทุกวันนี้ได้รับผลแห่งพระสัญญานี้ ท่านทั้งสองเป็นผู้มีบุญร่วมกับบุตรีของท่านซึ่งชนชาติทั้งหลายพากันยกย่องสรรเสริญ เพราะบุตรีของท่านนั้นคือพระมารดาของพระผู้เป็นเจ้า
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1.ให้เราช่วยให้สายสัมพันธ์ภายในครอบครัวมีความศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัยความเชื่อและความรัก
2.ขอให้ความหวังได้ช่วยพยุงครอบครัวของเราในเวลาที่ต้องถูกทดลอง
3.ขอให้การรับศีลมหาสนิทของเราบันดาลให้เรามีความชื่นชมยินดีและความสงบสุข
4.ให้เราได้มีความรู้สึกคิดถึงความยิ่งใหญ่ของเรา ในการที่เราเป็นของพระคริสตเจ้า
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 281-282)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี