Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

23 กรกฎาคม นักบุญ บรียิต (1303 – 1373) นักบวช

     นักบุญ บรียิต เป็นเจ้าหญิงของประเทศสวีเดน ได้แต่งงานและได้กลายเป็นแม่ตัวอย่างของบุตร 8 คน ซึ่งเธอได้ให้การอบรมอย่างดีที่สุด บุตรสาวของเธอคนที่สอง ชื่อว่า คาริน ได้เป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงมาก ในนามนักบุญคาธารีนาแห่งสวีเดน

     นักบุญ บรียิต เป็นนักบวชฟรังซิสกันชั้นที่สาม เธอยกถวายความเป็นหม้ายของเธอแด่พระศาสนจักร ได้ตั้งคณะนักบวชคณะหนึ่งที่ วาสเตนา เธอได้รับการเผลแสดงเรื่องเหนือธรรมชาติ ซึ่งเธอเองได้บันทึกเก็บเอาไว้สำหรับช่วยฟื้นฟูอบรมจิตใจของบรรดาคริสตชน
     ใน 24 ปีสุดท้ายของชีวิต เธอได้พำนักอาศัยอยู่ที่กรุงโรมและได้ทำงานเพื่อปฏิรูปในเรื่องศีลธรรมและจรรยา และเตรียมการที่จะให้พระสันตะปาปาเสด็จกลับมาจากเมืองอาวีญอง ประเทศฝรั่งเศส เธอเจริญชีวิตในความยากจน ภาวนา และใช้โทษบาปจนถึงแก่มรณภาพในปี ค.ศ.1373
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1.ให้เรายินดีรับแบกกางเขนด้วยความกล้าหาญ เพราะกางเขนจะเป็นอุปกรณ์แห่งความรอดพ้นของเรา
2.ท่ามกลางความเสื่อมโทรมด้านศีลธรรมจรรยา ให้เราช่วยกันออกแรงทำงานเพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น
3.ใหไบรรดาแม่หม้ายได้มีใจกว้างที่จะอุทิศตนเพื่องานของพระศาสนจักร
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007, หน้า 274 -275)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี