Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/02-03JUNE18PMG01
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/02-03JUNE18PMG02
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/02-03JUNE18PMG03
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/02-03JUNE18PMG04
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/02-03JUNE18PMG05
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

โครงการอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด ปี 2018

(ปีที่ 10) ครั้งที่ 1

    แผนกสนับสนุนงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดอบรมอาสาสมัครฆราวาส ประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG BKK: Parish Missionary Group the Archdiocese of Bangkok) ประจำปี 2018
     จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 การอบรมฯ นี้ มีทั้งหมด 5 ครั้ง โดยเริ่มเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ค.ศ. 2018 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม ผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับวุฒิบัตรใน “วันแพร่ธรรมสากล” จากพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
     เริ่มการอบรมฯ ครั้งที่ 1 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2-3 มิถุนายน ค.ศ. 2018 มีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 18 ท่าน และร่วมรับฟังแบบ Audit จำนวน 6 ท่าน

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018
     ช่วงเช้า เริ่มการอบรมในหัวข้อ “ชีวิตจิตธรรมทูต”โดยคุณพ่ออเลสซานโดร ไบร์คุณพ่อได้อธิบายของคำว่า “ชีวิตจิต” จิต = mind, ใจ =Heart, คิด =Thoughts จิตที่อยู่ภายในตัวเราที่เห็นไม่ได้ ให้เราดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า คนรอบข้างมองเห็นเราเหมือนเห็นพระเยซูเจ้า ผู้ที่อยากเป็นธรรมทูต ต้องเข้าใจตัวเอง เข้าใจจิตวิญญาณก่อนว่าเราต้องการอะไร ก่อนที่จะทำงานแพร่ธรรม งานสำคัญที่พระเยซูเจ้าสั่งเราก่อนที่จะขึ้นสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระบิดา และเราต้องรับพระจิตเจ้าก่อนที่จะทำงานของพระองคฺพระเยซูเจ้าทรงรู้สิ่งที่เราต้องการมากกว่าตัวเรา ทรงรู้จักเรามากที่สุด
     ช่วงบ่าย อบรมหัวข้อ “พิธีกรรมกับการประกาศข่าวดี” โดยคุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจรคุณพ่อสอนให้เห็นถึงคุณค่าสำคัญของพิธีกรรมที่เราได้ฉลองความรักของพระ และศีลศักดิ์สิทธิ์ เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้รับพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า และถ้าเรามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพิธีกรรม เราก็เหมือนได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า พระองค์จะเป็นพลังให้กับเรา
     ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 10 เหตุผลที่เราต้องเข้าร่วมมิสซาวันอาทิตย์? เพื่อเราจะได้ไปประกาศข่าวดีกับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้อง
     และเราจะได้มีความพร้อมในการช่วยงานวัด ในด้านพิธีกรรม อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องเตรียมก่อนเริ่มพิธีมิสซา
     ช่วงเย็น อบรมหัวข้อ “การสร้างมนุษยสัมพันธ์เบื้องต้น”โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร และอาจารย์รุ่งนภา สัตยารัฐ มนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญ และเป็นเครื่องมือช่วยในงานประกาศข่าวดี ก่อนที่เราจะออกไปเป็นธรรมทูตของเยซูเจ้า ไม่ว่าจะเป็นมนุษยสัมพันธ์ในครอบครัว, เพื่อน, คนในชุมชน, คนที่ทำงาน ฯลฯ พระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างของมนุษย์สัมพันธ์ เช่น พระเยซูเจ้าเป็นผู้เริ่มต้นคำทักทายกับหญิงชาวสะมาเรีย ในพระวรสารนักบุญยอห์น 4:5-29 พระองค์พูดในสิ่งที่คู่สนทนาสนใจ (เอาใจเขามาใส่ใจเรา) พระองค์ไม่ได้พูดถึงเรื่องศาสนา ศีลธรรม หรือความประพฤติ แต่พูดถึงสิ่งที่อยู่ในความสนใจของเธอในขณะนั้น คือ “น้ำที่อยู่ในบ่อของยาโคบ” เป็นต้น
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018
     อบรมหัวข้อ “เทววิทยาการประกาศข่าวดี” โดย คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย เทววิทยา มี 3 ส่วน 1.พระคัมภีร์เป็นพื้นฐานของเทววิทยา เช่น เรื่องของพระตรีเอกภาพ ที่มีอยู่ในพระคัมภีร์หลายตอน และเทววิทยางานแพร่ธรรม เรื่องคำสั่งสุดท้ายของพระเยซูเจ้า 2.ธรรมประเพณี หมายถึง เรื่องราวที่พระศาสนจักรสอนต่อกันมา โดยไม่ได้บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ เช่น แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ธรรมประเพณีที่ปฏิบัติต่อๆ กันมา เช่น การล้างมือในมิสซา หลังจากรับเครื่องถวายบูชา เพื่อชำระล้างจิตใจ คุณพ่อของผู้ประกอบพิธีให้บริสุทธิ์ 3.อำนาจการสั่งสอนของพระศาสนจักร โดยเฉพาะองค์สมเด็จพระสันตะปาปา เช่น พระสมณสาสน์ ต่างๆ ของพระสันตะปาปา

ข่าวโดย.. แผนกสนับสนุนงานธรรมทูตฯ
หมายเหตุ: ครั้งที่ 2 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 มิถุนายน ค.ศ. 2018

วจนพิธีกรรม

{gallery}net/02-03JUNE18PMG01{/gallery}

ชีวิตจิตธรรมทูต

{gallery}net/02-03JUNE18PMG02{/gallery}

พิธีกรรม

{gallery}net/02-03JUNE18PMG03{/gallery}

การสร้างมนุษยสัมพันธ์

{gallery}net/02-03JUNE18PMG04{/gallery}

เทววิทยา

{gallery}net/02-03JUNE18PMG05{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี