Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

18 พฤษภาคม นักบุญยอห์นที่ 1 (+526)
พระสันตะปาปาและมรณสักขี

     สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นที่ 1 ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกในจำนวน 23 องค์ ที่ได้ทรงใช้ชื่อ “ยอห์น” เป็นองค์ที่ให้รูปแบบที่เด่นมากองค์หนึ่ง พระองค์มีเชื้อสายเป็นชาวทอสกานา ได้ทรงรับเลือกให้เป็นพระสังฆราชตัวอย่างของกรุงโรมในปี 523

     พระองค์ได้ทรงอุทิศชีวิตเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสันติภาพในพระศาสนจักรและของบ้านเมือง แต่เนื่องจากพระองค์ไม่มีกำลังสนับสนุนของทางฝ่ายบ้านเมืองอยู่เลย ดังนั้นเมื่องานของพระองค์ในฐานะที่เป็นคนกลางระหว่างจักรพรรดิยุสตินของทางฝ่ายตะวันออก และกษัตริย์เทโอโดริโก ซึ่งเป็นผู้ฝักใฝ่ในลัทธิของอารีอุส พระภารกิจของพระองค์จึงต้องล้มหรืออับปางลงอย่างน่าสงสาร กษัตริย์เทโอโดริโกได้หันเข้าเล่นงานพระองค์ หลังจากที่พระองค์ต้องทนความขมขื่นและความไม่เข้าใจจากหลายๆฝ่าย พระองค์จึงต้องจบชีวิตของพระองค์ลงอย่างน่าสงสาร ในคุกแห่งหนึ่งของเมืองราแวนนา เพราะอดอยากไม่มีอะไรรับประทาน
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1.ขอให้พิธีบูชามิสซาและศีลมหาสนิทเป็นพลังที่จะทำให้เกิดการคืนดีกันในสังคมโลก
2.ในวันนี้เอง ขอให้เราได้คืนดีกับบุคคลคนที่ไม่ถูกกับเรา
3.ขอให้เราได้เรียนรู้ที่จะสร้างสันติภาพในระหว่างกลุ่มบุคคลคนที่แตกแยกกันหรือที่กำลังต่อสู้กัน
4.ขอให้ผู้ที่ทำงานเพื่อสันติภาพอย่าได้ถูกทำร้ายหรืออาฆาตจองเวรจากฝ่ายที่กำลังต่อสู้กัน
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, สมุทรปราการ, บ.สตาร์บูม อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด, 2007 หน้า 188 - 189)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี