Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

การอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน

     เมื่อรับประทานอาหารค่ำมื้อสุดท้าย...พระเยซูเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดาว่า “ ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงอยู่ในข้าพเจ้าและข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์…(เทียบ ยน.17: 21-23)

ดาวน์โหลดหนังสือภาวนา 8 วัน

     พระสมณสาส์น “เพื่อให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน” (Ut Unum Sint) ของนักบุญยอห์นปอล ที่ 2 สมเด็จพระสันตะปาปา ได้กล่าวถึง การถือเอาการสวดภาวนามาเป็นอันดับแรก “การเปลี่ยนแปลงในหัวใจและความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตพร้อมกันไปกับการสวดภาวนาในที่ชุมนุมและเป็นการส่วนตัว เพื่อเอกภาพของบรรดาคริสตชนควรถือว่าเป็นจิตวิญญาณของกระบวนการทางสากลสัมพันธภาพ”... “เราดำเนินการไปตามหนทางนำสู่การกลับใจในหัวใจที่ความรักนำไป....ความรักเป็นคลื่นใต้น้ำยิ่งใหญ่ซึ่งให้ชีวิตและเพิ่มพลังแก่กระบวนการสู่เอกภาพ ” “ความรักนี้พบการแสดงออกที่สมบูรณ์ที่สุดในการสวดภาวนาร่วมกัน เมื่อพี่น้องชายหญิงซึ่งไม่อยู่ในสหสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ต่อกันและกันมาชุมนุมเพื่อสวดภาวนา สังคายนาวาติกันให้คำจำกัดความการสวดภาวนาของเขาว่า เป็นวิญญาณของกระบวนการทั้งหมดทางด้านสากลสัมพันธภาพ การสวดภาวนานี้เป็น “วิธีที่มีประสิทธฺภาพมากในการขอพระหรรษทานความมีเอกภาพ” (UUS ข้อ 21) ...สำหรับเอกภาพ บทภาวนาของพระคริสตเจ้าต่อพระบิดาเจ้านั้นได้นำเสนอขึ้นมาเป็นแม่แบบสำหรับทุกคน ทุกเวลาและทุกสถานที่ (ข้อ 27)
     เส้นทางสู่เอกภาพ ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการอธิษฐานภาวนา การนมัสการและการเสวนาเพื่อเอกภาพ เพื่อขจัดความระแวงต่อกันให้หมดสิ้นไป โดยทุกฝ่ายต้องดำเนินตามพระประสงค์ของพระองค์ การกลับใจด้วยความสุภาพ และอธิษฐานให้แก่กันด้วยความจริงใจ ขอให้พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงพลานุภาพในใจ พี่น้องคริสตชนทุกกลุ่มทุกนิกาย (คำนำ ของคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย -ในหนังสือวันอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ คริสตชน 2018 –หนังสือภาวนา 8 วัน )

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี