Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

21 เมษายน นักบุญอัลแซล์ม (1034 -1109) พระสังฆราชและนักปราชญ์

     นักบุญอัลแซล์ม เกิดที่อาออสตา ได้เข้าเป็นฤาษีในอารามเบเนดิกตินที่เมืองเบค – แฮลลูแอง ในแคว้นนอร์มังดี ท่านมีชื่อเสียงในฐานะเป็นพระสงฆ์ผู้แนะนำวิญญาณและครูสอน นักเทศน์และนักปฏิรูปชีวิตนักบวชอีกด้วย ต่อมาท่านได้รับเลือกให้เป็นอัครสังฆราชแห่ง Canterburry
     เพราะบทเขียนของท่าน ท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำคนหนึ่งของเทววิทยายุคอัสสมาจารย์ ท่านได้เป็นผู้ต่อสู้ที่เข้มแข็งในการป้องกันสิทธิเสรีภาพของพระศาสนจักรต่อสู้กับอำนาจทรราชย์ของทางบ้านเมือง

     ในปี 1720 พระศาสนจักรได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร บทรำพึงและบทภาวนาของท่านเต็มไปด้วยความรักอันร้อนรนที่ยังมีอิทธิพลต่อคนสมัยใหม่อยู่ และความลึกซึ้งทางความคิดของท่านก็ยังมีอิทธิพลในทุกยุคทุกสมัย
     ในเวลาที่ท่านยังเล็กอยู่ ท่านได้เคยฝันว่าท่านได้รับปังที่ขาวบริสุทธิ์และมีรสหอมหวน และท่านบอกว่าจุดมุ่งหมายของการเพ่งฌานขั้นสูงสุดคือ การมีชีวิตชิดสนิทกับพระบิดาเจ้าซึ่งเราสามารถมีได้โดยอาศัยพระคริสตเจ้าในมิสซา
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เราได้ทวีความรักของเราต่อพระเยซูเจ้าในการรำพึงและในการสวดภาวนา
2. ขอให้การมีชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูเจ้าได้เป็นชีวิตชิดสนิทกับพระเป็นเจ้าและในระหว่างพวกเราด้วย
3. ใครที่มีหน้าที่ในการอบรมผู้อื่น ขอให้ได้เรียนรู้ “วิชาครู” ของพระเป็นเจ้า
4. ขอให้พิธีมิสซาช่วยเราให้มองข้ามความตายไปยังการเสด็จกลับคืนชีพ
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985, หน้า 135 – 136)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี