Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/10MAR18
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

การสัมมนาหัวข้อ ความรัก ครอบครัว ต่างความเชื่อ

     วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดการสัมมนาหัวข้อ “ความรัก ครอบครัว ต่างความเชื่อ” โดยมีคุณพ่อวัยพรต พุฒสา OMI, และคุณพ่อ สมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม เขตบางรัก กรุงเทพฯ มีสัตบุรุษจากวัดต่างๆ ร่วมสัมมนารวม 33 คน

     ในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยการสวดภาวนาเพื่อครอบครัว และเป็นการบรรยายเกี่ยวกับ คุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นชายและหญิง โดยคุณพ่อวัยพรต พุฒสา OMI ซึ่งได้เน้นให้เห็นถึงคำสอนในเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชายและหญิงในครอบครัวที่จะต้องมีความเท่าเทียมกัน รวมทั้งในเรื่องศีลสมรส อันเป็นศีลที่คู่สมรสซึ่งเป็นคาทอลิกทั้งคู่ ได้มอบคำมั่นสัญญาต่อหน้าพระศาสนจักร เพื่อเป็นพยานยืนยันถึงความรักที่รวมเขาทั้งสองให้มาเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างครอบครัวในอนาคต และการประกอบพิธีสมรส สำหรับคู่แต่งงานที่ไม่ได้เป็นคาทอลิกทั้งสองฝ่าย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นในบริบทของประเทศไทย ต่อจากนั้น คุณพ่อสมเกียรติได้บรรยายเรื่องหลักศาสนสัมพันธ์ในครอบครัว และข้อกฎหมายพระศาสนจักรที่เกี่ยวข้อง สำหรับบุคคลที่มีครอบครัวแบบต่างคนต่างนับถือศาสนาของตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี ในการที่จะอยู่ร่วมกัน และการปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ จริงใจ เรียนรู้จักศาสนาของคู่ครอง อันจะทำให้การดำเนินชีวิตในครอบครัวมีความเข้าใจและเป็นหนึ่งเดียวกัน
     ช่วงบ่าย คุณพ่อวัยพรต ได้ชี้ให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบัน ที่มีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมามากมาย แต่ขณะเดียวกัน สภาพครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย และการดำเนินชีวิตแบบครอบครัวต่างคนต่างนับถือศาสนาของแต่ละคน อาจมีความลำบากมากขึ้นในการที่คู่สมรสที่เป็นคริสตชน จะได้มีโอกาสมาประกอบศาสนกิจ ซึ่งพระศาสนจักรก็ได้รับรู้และหาแนวทางพร้อมที่จะอภิบาลช่วยเหลือคริสตชนกลุ่มนี้เท่าที่สามารถทำได้ หลังจากนั้นวิทยากรทั้ง 2 ท่านเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาซักถาม ข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ คุณสมพิศ ป้อมจักรศิลป์เป็นตัวแทนผู้เข้าร่วมสัมมนากล่าวขอบคุณวิทยากร และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

{gallery}net/10MAR18{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี