Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/21JAN18
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

ร่วมอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน (คาทอลิก–โปรเตสแตนท์) 2018

     วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) เวลา 14.00 น. คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ร่วมอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน (คาทอลิก –โปรเตสแตนท์) มี คริสตชนคาทอลิกทั้ง นักบวชหญิงจากคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จากคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์และจากคณะภคินีศรีชุมพาบาลและฆราวาสสมาชิกในคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ทั้งเขต 1 เขต 2 และ 3 รวมทั้งสัตบุรุษจากวัดในเขตหลายท่านร่วมในพิธีอธิษฐานภาวนาด้วย ณ คริสตจักรที่สอง สามย่าน

     งานอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชนนี้จัดขึ้นโดย “คณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย” ซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมคาทอลิก และโปรเตสแตนท์ เป็นผู้ดำเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของงานเสริมสร้างเอกภาพ “คริสตศาสนจักรสัมพันธ์” เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของพระศาสนจักรในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รับรู้และร่วมสร้างเอกภาพด้วยการอธิษฐานภาวนา และร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้นการอธิษฐานภาวนาร่วมกัน
     เดือนมกราคมของทุกปีพระศาสนจักรสากลโดยหน่วยงานสมณสภาเพื่อเอกภาพคริสตชนร่วมกับคริสตชนต่างนิกาย ได้รณรงค์ให้มีสัปดาห์ภาวนาเพื่อเอกภาพ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือบทอธิษฐานภาวนา 8 วัน (ระหว่างวันที่ 18-25 มกราคม) ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อพระคัมภีร์ ข้อคิด บทภาวนา และคำถามชวนไตร่ตรอง พร้อมทั้งเชิญชวนให้มีการอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพคริสตชน เฉพาะอย่างยิ่งการอธิษฐานภาวนาร่วมกันของคริสตชนต่างนิกาย
     หัวข้อสำหรับการไตร่ตรองและอธิษฐานภาวนาในปี ค.ศ. 2018 นี้ จัดเตรียมโดยกลุ่มคริสตชนของประเทศแถบภูมิภาคคาริบเบียน เป็นหัวข้อจากพระคัมภีร์พระธรรมเดิม หนังสืออพยพ บทที่ 15 ข้อ 1-21 “ พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงพลานุภาพ” (เทียบ อพย 15:16) การข้ามทะเลแดง ผู้ที่ตายในทะเลมิใช่ชาวอียิปต์ แต่มันคือบาป ใครก็ตามที่มีความรู้สึกเกลียดชังผู้อื่น สิ่งนี้คือบาปที่เราต้องกลับใจและให้พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงทำงานในตัวเรา ซึ่งเปรียบเสมือนเราคริสตชนทุกกลุ่ม ทุกนิกาย ต้องให้พระหัตถ์ของพระเจ้าช่วยทำลายอคติต่อกัน อันนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในพระคริสต์ ดังคำขอร้องของพระองค์ตรัสไว้ว่า “เพื่อพวกเขาจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน โลกจะได้รู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพเจ้ามา และทรงรักพวกเขาดังที่พระองค์ทรงรักข้าพเข้า” (ยน. 17: 23)
     เส้นทางเดินสู่เอกภาพต้องได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการอธิษฐานภาวนา การนมัสการ และการเสวนาเพื่อเอกภาพ เพื่อขจัดความระแวงต่อกันให้หมดสิ้นไป โดยทุกฝ่ายต้องดำเนินตามพระประสงค์ของพระองค์ การกลับใจด้วยความสุภาพ และอธิษฐานให้แก่กันด้วยความจริงใจ ขอให้พระหัตถ์ของพระเจ้าทรงพลานุภาพในใจ พี่น้องคริสตชนทุกกลุ่ม ทุกนิกาย ( จากคำนำ ของคณะกรรมการเอกภาพคริสตชนไทย หนังสือวันอธิษฐานภาวนาเพื่อเอกภาพ)

{gallery}net/21JAN18{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี