Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

6 ธันวาคม
นักบุญนิโคลัส
(ศตวรรษที่ 6 )
พระสังฆราช

     นักบุญ นิโคลัส เป็นพระสังฆราชของเมืองมีราในประเทศตุรกี และได้รับการถือว่าเป็นนักทำอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง การเคารพให้เกียรติท่านเป็นที่แพร่หลายในแถบประเทศของทวีปยุโรปตั้งแต่ปี 1087 แล้ว
     เมื่อเขานำพระธาตุของท่านมาที่เมืองบารีในประเทศอิตาลี ชาวเมืองบารีก็ได้พร้อมใจกันสร้างโบสถ์ที่สวยงามมากถวายเป็นเกียรติแด่ท่าน เช่นเดียวกัน โบสถ์นับจำนวนพันๆหลัง ได้ถูกสร้างถวายเป็นเกียรติแด่ท่าน ในประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ อิตาลี ฯลฯ

     บนเวทีละครในสมัยกลาง ท่านก็เป็นพระเอกอยู่เสมอ ส่วนทางภาคเหนือของทวีปยุโรป เขาถือกันว่าท่านเป็น ซานตา คลอส ท่านได้รับเกียรติเป็นองค์อุปถัมภ์ของพวกเด็กหนุ่ม – สาว ของนิสิตนักศึกษาและของเด็กที่ไม่ได้รับมรดกอะไรเลย
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ขอให้การเคารพให้เกียรติบรรดานักบุญ ได้บอกเราว่าเราต้องมองเห็นพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงชีวิตในท่ามกลางพวกเรา
2. ให้เราได้ใจกว้างที่จะยอมสละอะไรบางอย่างที่เป็นของเราแก่คนยากจน
3. ขอพระสวามีเจ้าโปรดดลใจว่า เราควรจะให้ของขวัญชนิดใดแก่คนยากจนในโอกาสคริสต์มาส
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985 หน้า 497 -498)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี