Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

×

คำเตือน

JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/30-03NOV17
JFolder: :files: พาทที่ระบุไว้ ไม่มีโฟลเดอร์ พาท: /home/missionbkk/public_html/images/net/30-3NOV17
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder:

ศึกษาดูงานกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน RCIA

สาธารณรัฐสิงคโปร์

   แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ ฝ่ายงานธรรมทูต และแผนกคริสตศาสนธรรม ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ.อัครสังฆมณฑลสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้นำ และคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน คณะคาร์เมไลท์เป็นผู้ช่วยประสานงานกับศูนย์คริสตศาสนธรรมของอัครสังฆมณฑลสิงคโปร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017

     สมาชิกร่วมไปศึกษางานครั้งนี้มี 45 คน ได้แก่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 7 คน, สังฆมณฑลเชียงใหม่ 2 คน, สังฆมณฑลนครราชสีมา 10 คน, สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 4 คน, สังฆมณฑลราชบุรี 4 คน, สังฆมณฑลอุบลราชธานี 2 คน, สังฆมณฑลอุดรธานี 3 คน,ซิสเตอร์พระหฤทัยฯ 4 คน, ซิสเตอร์ผู้รับใช้ฯ 3 คน, ซิสเตอร์รักกางเขนอุบล 1 คน, ซิสเตอร์ซาเลเซียน 1 คน, ซิสเตอร์ลาซาล 1 คน, คณะคาร์เมไลท์ 1 คน, ผู้นำทัวร์ 2 คน

     โดยมีจุดประสงค์เพื่อ เป็นการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับผู้ให้อภิบาลและผู้ร่วมอภิบาล ในงานคำสอนผู้ใหญ่ จะได้มีประสบการณ์ตรงมากขึ้น จากการศึกษาดูงานฯ และนำมาประยุกต์ใช้ในพระศาสนจักรไทย แต่ละสังฆมณฑล และเขตวัด ที่รับผิดชอบต่อไป

     วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน : เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 8:00 น ถึงสนามบินซางฮี สาธารณรัฐสิงคโปร์ เวลา 11:15 น. เดินทางต่อไป The Catholic Church of St.Ignatius รับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติการก่อตั้งกลุ่มครูคำสอนของกระบวนการ Catechesis of the Good Shepherd (CGS) ของวัด และแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการ Catechesis of the Good Shepherd (CGS) ซึ่งเป็นกระบวนการเกี่ยวกับการสอนคำสอนสำหรับเด็กๆใน 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับ 3 - 6 ขวบ = ให้ศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเป็นนายชุมพาบาลที่ดี (Jesus is The good Shepherd)
2. ระดับ 6 - 9 ขวบ = ให้ศึกษาเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าเป็นเถาองุ่นแท้ (Jesus is The Vine and the Branches )
3. ระดับ 9 - 12 ขวบ = จะเน้นไปที่ "จะทำยังไงให้เด็กๆรู้จัก และรักพระเยซูด้วยตัวของเขาเอง" เน้นพระวรสารนักบุญยอห์น ในบทที่ 6
     ซึ่งเด็กๆในสิงคโปร์มีการแข่งขันกันสูงในด้านการศึกษา และระบบอิเล็กทรอนิกส์ เด็กๆเสียเวลาไปกับการเรียน, เกมส์ ฯลฯ ทำให้การเรียนคำสอน, การภาวนา, เรื่องราวในพระคัมภีร์ เป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับเด็กๆ
     กระบวนการ Catechesis of the Good Shepherd (CGS) จะยึดหลักการสอนแบบ "Montessori Method" คือ เรียนตามความสนใจของเด็ก ไม่แข็งขันกัน แต่เรียนให้มีความสุข โดยส่งเสริมให้เด็กๆค้นหาคำตอบ และเรียนรู้จักพระเยซูเจ้า ด้วยตัวของเขาเอง ผ่านทางสภาพแวดล้อมของห้องเรียน, สื่ออุปกรณ์, และกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆเป็นคนทำ (เป็นการเรียนคำสอนแบบไม่ใช่การนั่งเรียนในชั้นเรียน) โดยมีครูคำสอนคอยดูแลในการทำกิจกรรมต่างๆ
     เวลา 18:00 น. เข้าร่วมพิธีมิสซาที่ The Catholic Church of St. Ignatius โดย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานพร้อมด้วยพระสงฆ์เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์จากประเทศไทย
     วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม : ช่วงเช้า เดินทางไปชมสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆของสิงคโปร์
     ช่วงบ่าย เดินทางไป Church of St.Mary of the Angels เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมของวัดที่สร้างโดยพระสงฆ์คณะฟรังซิสกัน, การทำงานของสภาอภิบาล, การอภิบาลดูแลสัตบุรุษจากอดีตจนถึงปัจจุบัน, การสอนคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ตามกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนRCIA และประวัติศาสตร์ของการเข้ามาในสาธารณรัฐสิงคโปร์ของพระสงฆ์คณะฟรังซิสกัน
เวลา 19:00 น. เข้าร่วมพิธีมิสซาที่ Church of St.Mary of the Angels โดยพระสงฆ์เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์จากประเทศไทย
     วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม : ช่วงเช้า ได้มีการแบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม เพื่อแยกไปดูงานในที่ต่างๆ ซึ่งทางแผนกได้ไปสังเกตแผนการสอนในกลุ่มที่ 2 คือช่วงวัยของเด็กระดับประถม ที่เตรียมข้ามสู่ระดับมัธยม (Observation of Bridging Programme) ที่ Church of Our Lady of Perpetual Succour
ในการสอนคำสอนของกลุ่มที่ 2 นี้ได้มีการแบ่งเด็กเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. ระดับ(3-6 ขวบ)
2. ระดับ(7-12 ขวบ)
3. ระดับ(13-18ปี)
     ซึ่งเนื้อหารการสอนทั้งหมดเกี่ยวกับประวัติ ความหมายและความสำคัญในเทศกาลเตรียมรับเสร็จ (The Season of Advent) โดยเน้นไปที่การดำเนินชีวิตตลอดเทศกาลนี้
     และเดินทางต่อไปรับฟังการแนะนำครูคำสอนในสิงคโปร์ และการทำงานของศูนย์คริสตศาสนธรรมของอัครสังฆมณฑลสิงคโปร์ (Introduction to catechesis in Singapore and work of the Office of Catechesis ) ที่ Catholic Archdiocesan Education Center (CAEC)
งานหลักของศูนย์คริสตศาสนธรรมในสิงคโปร์ คือ
1. จัดทำคู่มือคำสอน และส่งเสริมการจัดอบรมครูคำสอน
2. ส่งเสริมชีวิตจิตในงานคำสอน, ร่วมมือกับผู้ปกครองของภาครัฐและหน่วยงาน
3. หาแนวทางปฏิบัติในงานคำสอนในเขตวัด และสื่อคำสอนในการสอนคำสอน
4. จัดอบรมสำหรับครูคำสอน
5. พัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่
6. ช่วยงานศาสนบริกรที่สอนคำสอนในเขตวัด
7. มีการจัดอบรมสำหรับคนชรา, เด็ก, เยาวชน, ผู้ใหญ่ที่ผ่านการอบรมในกระบวนการRCIA หรือไม่ผ่านการอบรม ก็มีการจัดอบรมให้ โดยมีพระอัครสังฆราชมามอบใบรับรอง
คอร์สที่จัดอบรมสำหรับครูคำสอน
-BCC1 Basic Catechist Course Level One ซึ่งครูคำสอนทุกคนต้องผ่านในขั้นแรกนี้
-BCC2 เน้นเยาวชน และคำสอนสำหรับผู้ใหญ่ในกระบวนการRCIA
-BCC3 เน้นผู้ประสานงานในแต่ละวัด
     ช่วงบ่าย เวลา 15:00- 16:00 น. ไปสังเกตการณ์สอนในกระบวนการเตรียมผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชนRCIA ที่ (Church of Divine Mercy) โดย Fr.Terence Kesavan ซึ่งดำเนินการสอนโดยคุณพ่อ และมีพี่เลี้ยงอยู่ตลอดการเรียนการสอน มีผู้เรียนโดยประมาณ 30 คน มีพี่เลี้ยงประมาณ 7 คน ใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมง
     และเดินทางต่อไปฉลองศาสนนามนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ที่ Church of St. Francis Xavier โดย Archbisshop William Goh พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลสิงคโปร์ พร้อมด้วยพระสังฆราชและคณะสงฆ์จากประเทศไทย
     วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม : ช่วงเช้า เวลา 8:30 น. เดินทางไปร่วมมิสซาที่ Church of the Immaculate Heart of Mary โดยพระสงฆ์เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์จากประเทศไทย
     เวลา 10:00-12:00น. สรุปและสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์คริสตศาสนธรรมของอัครสังฆมณฑลสิงคโปร์
     ช่วงบ่าย เวลา16:00-18:15 น. เดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประทศไทย เวลา19:35น.

{gallery}net/30-03NOV17{/gallery}

{gallery}net/30-3NOV17{/gallery}

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี