Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

30 พฤศจิกายน 60
นักบุญอันดรูว์
อัครธรรมทูต

      อันเดรอัสเป็นชื่อกรีกที่ไพเราะมาก ซึ่งมีความหมายว่า “สมเป็นชายชาติบุรุษ”ดูเหมือนว่าท่านจะเป็นคนใจกว้าง มีความพร้อมเสมอ เปิดเผยและมีความกระตือรือร้น นักบุญแอนดรูว์ เป็นบุตรของผู้เฒ่าโยนาแห่งเบธไซดา (มธ. 6,17) เป็นน้องชายของนักบุญเปโตร และได้เป็นลูกศิษย์ของนักบุญยอห์น แบปติสต์ มาก่อนซึ่งได้ทำให้ท่านรู้จักนักบุญยอห์น อัครธรรมทูตด้วย และพร้อมๆกับนักบุญยอห์นนี่เอง ที่ท่านได้ติดตามพระเยซูเจ้าเป็นพวกแรก และเป็นท่านเองที่ได้นำพี่ชายคือ นักบุญเปโตรให้มารู้จักพระเยซูเจ้าอีกด้วย (ยน 1,35-42)

      การมีปากเสียงของท่านในกลุ่มของพวกอัครธรรมทูตรู้สึกว่ามีน้อยครั้งมาก ทว่าแต่ละครั้งก็มีความหมายและมีความสำคัญเอามากๆ เช่น ต่อหน้าประชาชนที่กำลังหิวโหย โดยท่านได้บอกพระเยซูเจ้าว่ามีเด็กคนหนึ่ง มีขนมปัง 5 ก้อนและปลา 2 ตัว (ยน 6,9) ซึ่งคล้ายๆกับว่าจะเป็นการเชื้อเชิญพระองค์ให้ทรงทำอัศจรรย์ และเวลาที่อยู่กับท่านยอห์น แบปติสต์ ท่านคงได้รู้จักกับพวกแอสเซนิสท์เป็นอย่างดีและคงจะรอคอยพระแมสซีอาห์ด้วยความหวังเหมือนกับชนกลุ่มนี้ ดังนั้น จึงเป็นท่านเองที่ได้ตั้งคำถามพระเยซูเจ้า และพระเยซูเจ้าก็ได้ตอบคำถามนี้ด้วยสุนทรพจน์เกี่ยวกับวันสุดท้าย (มก 13, 3 – 37)ที่สุด ท่านได้แสดงให้เห็นถึงการมีใจกว้าง เป็นต้น สำหรับปัญหาการแพร่ธรรม คือ พร้อมกับนักบุญฟิลิป ท่านได้รับรองพวกคนต่างศาสนาว่าพวกนี้มีน้ำใจดีและต้องการเข้าหาพระเยซูคริสตเจ้า (ยน 12,20-22)
     ตามคำบอกเล่าซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างเพียงพอ ได้บอกว่า นักบุญแอนดรูว์ได้ไปประกาศพระวรสารในประเทศกรีกและในแถบเอเชียไมเนอร์ และตามคำบอกเล่านี้ ท่านได้สิ้นใจเป็นมรณสักขีที่เมืองปาตราสโซ โดยถูกตรึงที่ไม้กางเขนที่ทำเป็นรูปตัวอักษร X ดังนั้น กางเขนแบบนี้จึงเรียกกันติดปากว่า “กางเขนของนักบุญแอนดรูว์” พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ได้คืนพระธาตุของนักบุญแอนดรูว์ให้กับพระศาสนจักรตะวันออก พระธาตุนี้ได้รับการเก็บรักษาไว้ในพระวิหารนักบุญเปโตรและได้ถูกนำกลับไปสู่เมืองปาตราสโซ
     นักบุญแอนดรูว์ได้เป็น “ธรรมทูต”องค์แรกในบรรดาพวกอัครธรรมทูต นักบุญยอห์นสามารถเป็นพยานถึงเรื่องนี้ได้ เพราะขณะที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกท่าน (ประมาณเวลา 4 โมงเย็น) นักบุญยอห์นก็อยู่ด้วย และทันทีหลังจากได้พบกับพระเยซูเจ้าแล้ว นักบุญแอนดรูว์ก็ได้ไปบอกกับซีมอนพี่ชายว่า “เราได้พบพระแมสซีอาห์แล้ว” และท่านก็ได้พาพี่ชายไปพบกับพระเยซูเจ้า (ยน 1,41)
     การร่วมถวายบูชามิสซาของเราคงจะไม่เกิดผลแต่อย่างใด ถ้าหากว่าเราไม่ได้เริ่มด้วยความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นพยานได้ว่า “ตัวเราด้วยที่ได้พบพระสวามีเจ้าแล้ว” และเราก็คงจะไม่มีจิตสำนึกว่าเป็นสิ่งที่เร่งด่วนเพียงใดที่จะพาพี่น้องของเราคนอื่นๆไปพบกับพระคริสตเจ้า เพื่อให้พระองค์ได้ทรงต้อนรับพวกเขาพร้อมๆกับพวกเราด้วยที่โต๊ะเสวยของพระบิดาเจ้า
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. เช่นเดียวกับนักบุญแอนดรูว์ให้เรารู้จักพาทั้งผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลให้ไปพบพระคริสตเจ้า
2.ให้เราติดตามพระเยซูเจ้าโดยไม่ต้องมานั่งคิดคำนวณและทั้งไม่ต้องรีรอด้วย โดยให้ติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุด
3. ข้าแต่นักบุญแอนดรูว์ ขอโปรดช่วยเสนอพระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้พระศาสนจักรตะวันออกและพระศาสนจักรตะวันตกได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
(ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985, หน้า 487 -489)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี