Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

22 พฤศจิกายน
นักบุญเซซีลีอา
(ศตวรรษที่ 2 – 3)
พรหมจารีและมรณสักขี

     เราไม่ทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับนักบุญองค์นี้ แต่ก็มีเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาว่า นักบุญ เซซีลีอา เป็นนักบุญชาวโรมันที่รู้จักกันแพร่หลายองค์หนึ่ง บทขับร้องถึงเธอที่โบราณมากบทหนึ่ง ซึ่งมีชื่อว่า “Cantantibus Organis” ได้ทำให้เธอได้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของการดนตรี อย่างไรก็ตามเป็นที่แน่นอนว่า โบสถ์ที่ได้สร้างถวายเป็นเกียรติแด่เธอนั้นต้องสร้างก่อนปี 313 และการฉลองเป็นเกียรติแด่เธอในโบสถ์นี้ก็ได้รับการยืนยันว่าได้ทำการฉลองตั้งแต่ปี 545

     นักบุญเซซีลีอา เป็นตัวแทนของผู้ที่ยึดถือความเป็นพรหมจรรย์เป็นอุดมการณ์ และมิใช่เป็นพรหมจรรย์เท่านั้น แต่เป็นความเป็นพรหมจรรย์ที่ได้ยกถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทำให้เธอศักดิ์สิทธิ์ด้วยการเป็นมรณสักขีด้วย นอกนั้นเธอยังเป็นตัวแทนของการคอยระแวดระวังเอาใจใส่ตื่นเฝ้าตามประสาคริสตชน ซึ่งในวันนี้บทขับร้องได้ร้องถวายเป็นเกียรติแด่เธอ และพระเยซูเจ้าเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ในพระวรสารด้วย
     ที่จริงพิธีกรรมแห่งการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าก็เกิดจากการรอคอยที่จะนำความชื่นชมยินดีมาสู่พระศาสนจักร ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปพบพระภัสดาของตน คือ พระคริสตเจ้าซึ่งกำลังจะเสด็จมา
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ให้เรามีส่วนร่วมในการขับร้องของพระศาสนจักรซึ่งถือว่าเป็นการภาวนาที่เข้มข้น
2. ให้เราเป็นผู้คอยตื่นเฝ้าระแวดระวังอยู่เสมอ เพราะพระสวามีเจ้ากำลังจะเสด็จมา และทรงอยู่ใกล้แล้ว
3. ขอให้การร่วมพิธีกรรมของเราทุกครั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความชื่นชมยินดีและเป็นการฉลองเสมอทุก ครั้ง
4. ให้เราต่อสู้กับขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผิดศีลธรรม และการไม่รู้จักบังคับเนื้อบังคับตัวด้วยเถิด
ที่มา : ย.วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช, ประวัตินักบุญตลอดปี, นครปฐม, วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน, 1985 หน้า 481 -482)

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี