Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

21 พฤศจิกายน 60
พระนางพรหมจารีมารีอา
ถวายองค์ในพระวิหาร

     วันนี้เป็นวันฉลองอันเป็นที่รักที่สุดวันฉลองหนึ่งของพระศาสนจักรตะวันออกตั้งแต่ศตวรรษที่ 6 มาแล้ว พระศาสนจักรที่กรุงโรมได้รับเอาวันฉลองนี้เข้ามาไว้ในปฏิทินพิธีกรรมโดยเริ่มจากศตวรรษที่ 14 เท่านั้น สำหรับริสตชนตะวันออก “พระมารดาของพระเจ้าทรงเป็นวิหารแท้” และในวิหารนี้เองที่พระองค์ได้ทรงวางการช่วยให้รอดของพระองค์ไว้ในนั้น โดยยกเลิกพิธีกรรม (วิหาร) เก่าเสีย สำหรับคริสตชนตะวันตก (ได้มาจากธรรมประเพณีของปฐมพระวรสารของนักบุญยาโกเบ) พระนางมารีอา คือ สาวน้อยมหัศจรรย์ซึ่งเป็นตัวอย่างดีเลิศในการถวายตัวพระนางเองแด่พระผู้เป็นเจ้า

     โดยพยายามรักษาการฉลองนี้ไว้ ปฏิทินพิธีกรรมใหม่ต้องการชี้ให้เห็นว่า พระนางมารีอาคือรูปแบบที่สมบูรณ์ที่จะช่วยเราให้ขับร้องเพลงสรรเสริญถวายเกียรติแด่พระผู้เป็นเจ้าสำหรับการอัศจรรย์ของการช่วยให้รอดของพระองค์ และต้นเดิมหรือที่มาของการฉลองนี้ก็เชื่อมโยงกับการเสกวัดซานตา มารีอา นูโอวา ที่กรุงเยรูซาเล็มในปี 543
     พระนางมารีอา เพราะได้เป็นที่สบพระทัยพระผู้เป็นเจ้า (เทียบ ลก 1,30) ได้กลายเป็นพระมารดา และแม่ที่คอยให้ความช่วยเหลือที่ทรงฤทธิ์ของบรรดาคริสตชน “แม้ในงานด้านแพร่ธรรมด้วย พระศาสนจักรมองดูพระนางซึ่งได้ให้กำเนิดพระคริสตเจ้า พระองค์ผู้ได้รับการปฏิสนธิโดยอาศัยพระจิตและได้บังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีอา ก็ต้องการให้พระบุตรบังเกิดและเจริญเติบโตในดวงใจของบรรดาสัตบุรุษโดยอาศัยพระศาสนจักรด้วย” (LG 65) คริสตชนทุกคน เช่นเดียวกับพระนางมารีอา ได้เป็นผู้ที่สบพระทัยพระผู้เป็นเจ้าในพระจิตเจ้า โดนอาศัยพระคริสตเจ้า และได้กลายเป็น “หีบแห่งพันธสัญญาใหม่” และพระวิหารของพระสวามีเจ้าโดยอาศัยศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท
คำภาวนาทูลขอและข้อปฏิบัติ
1. ข้าแต่พระนางมารีอา โปรดช่วยนำเราเสนอต่อพระบิดาเจ้าด้วยเถิด
2. เราได้รับการถวายแด่พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ขอให้เราได้เอาธุระที่จะพยายามช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้เอาตัวรอดด้วยเถิด
3. ให้เราได้เอาตัวอย่างพระเยซูคริสตเจ้าและพระแม่มารีอาในการช่วยคนอื่นให้รอด

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี