Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

นักบุญโฟสติน่า โควัลสกา
( ระลึกถึงวันที่ 5 ตุลาคม )

     นักบุญโฟสตินา มีชื่อเดิมว่า เฮเลนา โควัลสกา เกิดวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1905 ณ หมู่บ้านโกลโกเวียช ประเทศโปเเลนด์ เธอได้รับศีลล้างบาปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ.1905 เข้าอารามคณะภคินีพระเเม่เเห่งความเมตตา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ.1925 สมาชิกคณะนี้อุทิศตนเพื่อดูเเล เเละให้การศึกษาแก่สตรีที่ประสบปัญหาชีวิต ท่านถวายตัวครั้งเเรกในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ.1928 โดยใช้ศาสนนามว่า "ซิสเตอร์มาเรีย โฟสตินาแห่งศีลมหาสนิท"

     ในช่วงปี ค.ศ. 1930 ท่านได้รับสารพระเมตตาจากพระเยซูเจ้า ในปี ค.ศ.1934 ท่านเขียนบันทึก " พระเมตตาในวิญญาณของฉัน " เป็นคู่มือความศรัทธาต่อพระเมตตา หนากว่า 600 หน้า ด้วยภาษาซื่อๆ เพื่อย้ำเเละอธิบายเรื่องในพระวรสาร เกี่ยวกับความรักที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อประชากรของพระองค์ เเละเน้นถึงความจำเป็นที่เราจะต้องวางใจในกิจการแห่งความรักของพระองค์ ความศรัทธาเป็นพิเศษของท่านต่อพระนางมารีย์ ต่อศีลมหาสนิท เเละศีลอภัยบาป ทำให้ท่านมีพละกำลังทนรับความทุกข์ทรมานทั้งปวง เเละยกถวายพระเป็นเจ้าเพื่อพระศาสนจักร เเละผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ โดยเฉพาะคนบาปเเละคนใกล้ตาย
     ท่านสิ้นใจในเมืองคราคูฟ ในวัย 33 ปีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ค.ศ.1938 ร่างของท่านพักอย่างสงบ ณ สักการะสถานพระเมตตาในเมืองลาเจียฟนิกิ ประเทศโปเเลนด์ นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 ประกาศให้ท่านเป็นบุญราศี เมื่อปี ค.ศ.1993 เเละได้สถาปนาเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2000 ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม โดยนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

ที่มา https://www.facebook.com/ThrrmMiKchn/photos/a.671887192826502.1073741826.671883906160164/732007893481098/?type=1&theater

ศึกษาพระคัมภีร์

Catholic bible

ค้นหา

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

bkk2020

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่องมาตรการและแนวทางภาคปฏิบัติ

เพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสตศาสนิกชนคาทอลิก

แรงจูงใจในการประกาศพระวรสาร

 

บทความดีดี