Get Adobe Flash player

01

เทศกาลปัสกา และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณ "คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 3"

สร้างสันติภาพแห่งความเชื่อในวิถีชีวิตคริสตชน เทศกาลปัสกา และ พิธีมอบโล่เกียรติคุณ “คริสตชนต้นแบบ ครั้งที่ 3” หัวข้อ : พวกเขาแสดงน้ำใจต่อเราเป็นพิเศษ (เทียบกิจการอัครสาวก 28:2) ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย (สะพานหัวช้าง) วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2020 และในปีนี้คุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้รับโล่เกียรติคุณ ประเภทที่ 1 ผู้รับใช้พระคริสตเจ้าด้วยความซื่อสัตย์และเสียสละ : ต้นแบบเผยหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์สั่งสอนสัตบุรุษให้ดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์สุจริต และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในความหลากหลายของความเชื่อ