Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

หน้าที่ของแผนกอำนวยการ มีดังนี้

1.  เสนอแผนงานโครงการและงบประมาณเกี่ยวกับบุคลากร วิธีการ พื้นที่ หรือกลุ่มชนเป้าหมาย และความต้องการต่างๆ

2.  ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล

3.  ดูแลการรับจ่ายเงิน และบัญชี

4.  ดูแลงานเอกสาร และธุรการอื่นๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ