Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

LINE ALBUM Annual retreat 2023 MissionBKK 1

       ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจให้แก่บรรดาคุณพ่อและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายฯ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023 ณ โรงแรม เคป ราชา ศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี โดยมีคุณพ่อพรชัย แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตจักรสัมพันธ์ เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบในช่วงแรกในหัวข้อ "แสงดวงน้อยที่เป็นแสงสว่าง เมื่อพระเจ้าทรงเป็น Backup" ซึ่งทำให้พวกเราได้ตระหนัก เพิ่มพูนความตั้งใจและความกล้าหาญในการทำงานเพื่อประกาศข่าวดีของพระเจ้า ท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

LINE ALBUM Annual retreat 2023 MissionBKK 6
       และต่อด้วยช่วงที่ 2 โดยคุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย ผู้จัดการแผนกอบรมอาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดี (PMG) เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบในหัวข้อ "Stai con me" (โปรดประทับอยู่กับข้าฯ) ซึ่งทำให้พวกเราได้ไตร่ตรองต่อจากหัวข้อแรก เมื่อเราทำงานของพระเจ้า รวมถึงในชีวิตคริสตชนของเรา เราได้เชิญพระเยซูเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาหรือไม่ ผ่านทางการไตร่ตรองพระวาจาจากพระวรสารโดยนักบุญยอห์น เรื่อง พระเยซูเจ้ากับหญิงชาวสะมาเรีย (ยน 4 : 5-42) และคุณพ่อยังได้ให้พระวาจาตอนอื่นๆ ให้กับบรรดาคุณพ่อและเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปไตร่ตรองและรำพึงพระวาจาเป็นการส่วนตัว
       นอกจากนี้ ตลอดทั้ง 2 วัน มีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ โดยในวันแรก คุณพ่อวุฒิไกร ชินทร์นลัย เป็นประธาน และวันที่ 2 คุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน เป็นประธาน

S 24191103

"เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ คือ การฟื้นฟูชีวิตจิตของเรา หยุด นิ่ง เงียบ เพื่อฟังเสียงของพระเจ้า..."

ภาพบรรยากาศอื่นๆ เพิ่มเติม : https://bitly.ws/32s56