Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

 imageedit 1 6373507384

บาทหลวงปิยะชาติ   มะกรครรภ์

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

        แผนกงานปฏิบัติการ ฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ นำโดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน ผู้จัดการแผนกฯ ได้จัดอบรมและพบปะกับกลุ่มผู้นำอัลฟ่าประเทศไทย (Alpha Thailand) ในหัวข้อ “Transforming Parishes” โดยได้เชิญคุณแอนนา สจ๊วร์ต (Ms. Anna Stuart) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการระดับนานาชาติ และประธานสภาภิบาลประจำวัดนักบุญเบเนดิกต์ ประเทศแคนาดา (Saint Benedict Parish) เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 4 บ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก ในวันที่ 19 สิงหาคม 2022

01

02

    โอกาสนี้คุณแอนนาได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และการจัดการภายในชุมชนวัดของวัดนักบุญเบเนดิกต์ รวมทั้งได้ให้แนวคิดของการนำกระบวนการอัลฟ่ามาใช้ในวิถีชุมชุนวัด อีกทั้งมีการพูดคุย ถาม-ตอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะในการสร้างพันธกิจสำหรับงานแพร่ธรรม มีความเข้าใจบรรยากาศที่พบเจอในพระศาสนจักรระดับวัดในปัจจุบัน และมุ่งสู่หนทางแห่งความหวังที่ชัดเจนในพระศาสนจักรคาทอลิกระดับวัดมากยิ่งขึ้น การอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนกลุ่มผู้นำอัลฟ่าประเทศไทย บรรดาคุณพ่อ และฆราวาสที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนทั้งสิ้น 23 ท่าน

0405

06

07

08

0910

11