Get Adobe Flash player

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานฯ

Sahafr

บาทหลวงอนุรัตน์ ณ สงขลา

ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายงานธรรมทูต อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Facebook


banner face holych Custombanner_face_pmg_Custom.pngPresentation2 Custom

งานอื่นๆของฝ่าย

Slide6 CustomSlide5 Custom

เวลา

เป็นพิธีในระยะเวลาแห่งการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ และรับการส่องสว่างช่วงสามอาทิตย์สุดท้ายของเทศกาลมหาพรต ในกระบวนการรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน (Rite of Christian Initiation of Adults -RCIA) ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิกได้กำหนดในวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1972
ในเทศกาลมหาพรต  อาทิตย์แรกให้ผู้เตรียมเป็นคริสตชนได้เข้า พิธีเลือกสรร ให้เขายืนยันความปรารถนาจะรับศีลล้างบาปและมีพ่อแม่อุปถัมภ์รับรองเขา (RCIA 133,140) 
พิธีพิจารณาความตั้งใจ (แต่เดิมเคยแปล Scrutiny ว่าพิธีสอบถาม) ให้กระทำในพิธีมิสซาฯ  
วันอาทิตย์ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ในเทศกาลมหาพรต โดยใช้บทอ่านสำหรับวันอาทิตย์ ปีA  กล่าวคือ 
วันอาทิตย์ที่ 3  บทพระวรสารเรื่อง หญิงชาวสะมาเรีย (ยน. 4:5-42)
วันอาทิตย์ที่ 4 บทพระวรสารเรื่องพระเยซูทรงรักษาคนตาบอด (ยน. 9:1-41)
วันอาทิตย์ที่ 5 บทพระวรสารเรื่องพระเยซูทรงทำให้ลาซารัสกลับคืนชีพ (ยน.11:1-41) 
หลังบทเทศน์ 
1. พระสงฆ์เชิญผู้รับเลือกสรร และพ่อแม่อุปถัมภ์มาอยู่ต่อหน้าที่ประชุม 
2. การอธิษฐานเพื่อผู้ที่ได้รับเลือกสรร  โดยให้พ่อแม่อุปถัมภ์วางมือขวาบนบ่าของผู้รับเลือกสรรฯ
แต่ละคน
3. บทภาวนาละทิ้งความชั่ว
4. พระสงฆ์ปกมือเหนือศรีษะผู้รับเลือกสรรแต่ละคนและภาวนาอวยพร
วัตถุประสงค์ 
เพื่อกระตุ้นให้พวกเขาปรารถนารับการชำระจิตใจให้สะอาดโดย
1. ศึกษาธรรมล้ำลึกเรื่องบาป  เพื่อจะได้หลุดพ้นจากผลของบาป
2. เพื่อเข้าใจการไถ่กู้ของพระคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นน้ำทรงชีวิต  และทรงเป็นความสว่างของโลก และทรงเป็นผู้บันดาลให้กลับคืนชีพและทรงเป็นชีวิต  (RCIA 157-159)
อาสนวิหารอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ ได้จัดพิธีพิจารณาความตั้งใจครั้งที่ 3 ในเทศกาลมหาพรต สัปดาห์ที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2012 เวลา 08.30 น.  มีผู้เข้าพิธีพิจารณาความตั้งใจจำนวน 14 คน พร้อมกับพ่อแม่อุปถัมภ์  และจะรับศีลล้างบาป  ศีลกำลัง และศีลมหาสนิท ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ 7 เมษายน 2012